Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони

        С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. С тази наредба се уреждат показателите и критериите за определяне на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Допълнителни средства могат да бъдат предоставени и по мерките за Плащания за площи с природни ограничения (НР). При тях се предвижда възможност земеделските стопани да получат средства за обработваната от тях земя в територии с природни ограничения (планински райони или райони с други ограничения). Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или отглеждането на животни. С участието си по някоя от двете мерки, кандидатите поемат петгодишен ангажимент от извършване на първото компенсаторно плащане. МЗХ определя по обективни критерии землищата, които попадат в категорията „Необлагодетелствани райони”. Земеделските стопани, чиито земи попадат в тези землища, могат да кандидатстват за субсидия по мерките за НР, като не са задължени да кандидатстват едновременно и за СЕПП.

            Задължително е земеделските стопани да спазват условията за добро земеделско и екологично състояние на земята и законоустановените изисквания за управление.

Мерките за Плащания за площи с природни ограничения (НР) се делят на два вида:

 

ü  Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони";

 

            Допустими кандидати по Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" са земеделските стопани, които стопанисват земя, попадаща в землищата на населените места посочени в Приложение № 1 на „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват” и която отговаря на поне един от следните критерии и показатели:

 

·         Средна надморска височина минимум 700м;

 

·         Среден наклон на терена минимум 20%;

 

·         Средна надморска височина минимум 500м в комбинация със среден наклон на терена минимум 15%;

 

·         Хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90% обща граница с планински землища.

 

·         Минималния размер на стопанството трябва да е 0.5ха, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 ха.

 

 

ü  Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"

            Допустими кандидати по Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" са земеделските стопани, които стопанисват земя, попадаща в териториалния обхват на райони с ограничения, различни от планинските и са посочени в Приложение № 2 на „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. Минималния размер на заявеното стопанство трябва да е 1ха, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 ха.

 

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г земеделски стопани за отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
20 юли 2018 г.
Започва прием по подмярка 4_1_2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г , през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две