Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони

        С Постановление № 30 на Министерски съвет от 15.02.2008г. бе приета „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. С тази наредба се уреждат показателите и критериите за определяне на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Допълнителни средства могат да бъдат предоставени и по мерките за Плащания за площи с природни ограничения (НР). При тях се предвижда възможност земеделските стопани да получат средства за обработваната от тях земя в територии с природни ограничения (планински райони или райони с други ограничения). Плащането ще се определя на хектар и няма да е обвързано с продукция или отглеждането на животни. С участието си по някоя от двете мерки, кандидатите поемат петгодишен ангажимент от извършване на първото компенсаторно плащане. МЗХ определя по обективни критерии землищата, които попадат в категорията „Необлагодетелствани райони”. Земеделските стопани, чиито земи попадат в тези землища, могат да кандидатстват за субсидия по мерките за НР, като не са задължени да кандидатстват едновременно и за СЕПП.

            Задължително е земеделските стопани да спазват условията за добро земеделско и екологично състояние на земята и законоустановените изисквания за управление.

Мерките за Плащания за площи с природни ограничения (НР) се делят на два вида:

 

ü  Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони";

 

            Допустими кандидати по Мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" са земеделските стопани, които стопанисват земя, попадаща в землищата на населените места посочени в Приложение № 1 на „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват” и която отговаря на поне един от следните критерии и показатели:

 

·         Средна надморска височина минимум 700м;

 

·         Среден наклон на терена минимум 20%;

 

·         Средна надморска височина минимум 500м в комбинация със среден наклон на терена минимум 15%;

 

·         Хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90% обща граница с планински землища.

 

·         Минималния размер на стопанството трябва да е 0.5ха, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 ха.

 

 

ü  Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"

            Допустими кандидати по Мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" са земеделските стопани, които стопанисват земя, попадаща в териториалния обхват на райони с ограничения, различни от планинските и са посочени в Приложение № 2 на „Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват”. Минималния размер на заявеното стопанство трябва да е 1ха, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 ха.

 

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
1 октомври 2018 г.
Започва прием на заявления за целеви кредит за закупуване на минерелен тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 г.
5 октомври 2018 г
Започва прием на документи за реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните плащания за Кампания 2018 и подаване и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.
15 октомври 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”
За закупуването на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.
22 октомври 2018 г.
Приключва приемът по по подмярка 4_1_2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г , през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)
31 октомври 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
31 октомври 2018 г.
Приключва прием на документи за реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните плащания за Кампания 2018 и подаване и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две