Кампания 2017

 • ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ - КАМПАНИЯ 2017 - отвори документа 14.73 KB
 • Инструкция за попълване на електронен опис - кампания 2017 - отвори документа 695.45 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2017 - отвори документа 109.9 KB
 • Заповед № РД 46-428 от 13.12.2017 г., с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане за кампания 2017" - отвори документа 122.03 KB
 • Заповед № РД 09-968 от 18.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 189.43 KB
 • Заповед № РД 09-967 от 18.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 189.65 KB
 • Заповед № РД 09-965 от 15.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2017 - отвори документа 923.34 KB
 • Заповед № РД 09-949 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 191.05 KB
 • Заповед № РД 09-948 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2017 - отвори документа 190.73 KB
 • Заповед № РД 09-947 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2017 - отвори документа 190.84 KB
 • Заповед РД 09-941 от 07.12.2017 г. за определяне размера на плащане на едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони(5 - 9 животни) за 2017 - отвори документа 191.06 KB
 • Заповед РД 09-940 от 07.12.2017 г. за определяне размера на плащане на едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за овце -майки и/или кози-майки в планински райони(10-49 животни) за 2017 - отвори документа 191.07 KB
 • Заповед № РД 09-872 от 07.11.2017 г. за определяне на ставките за схемата за преходна национална помощ за овце и кози за Кампания 2017 - отвори документа 200.5 KB
 • Заповед № РД 09-841 от 24.10.2017 г. за определяне на ставките за схемата за преходна национална помощ за говеда за Кампания 2017 г. - отвори документа 193.2 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и млечни продукти - отвори документа 404.87 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за юридически лица – за изтегляне - отвори документа 344.84 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за физически лица – за изтегляне - отвори документа 344.11 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за еднолични търговци – за изтегляне - отвори документа 338.75 KB
 • Списък на ЗС кандидатствали през 2017 кампания, които следва да докажат реализирани количества мляко - отвори документа 1.64 MB
 • Списък на ЗС кандидатствали през 2017 кампания едновременно по СМКЮ и ЕЖСК (месо) - отвори документа 169.88 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2017 - Форма за ЕТ/Юридически лица - отвори документа 614.98 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2017 - Форма за Физически лица - отвори документа 614.71 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2017 - Форма за ЕТ/Юридически лица - отвори документа 158.01 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2017 - Форма за физически лица - отвори документа 157.04 KB
 • Наръчник за кандидатстване - ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 - отвори документа 3.28 MB
 • Заповед РД 09-361 от 13.04.2017 г. за изменение и допълнение на заповед № 09-160 от 28.02.2017 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2017 - отвори документа 745.85 KB
 • Заповед № РД 09-278 от 31.03.2017 г. за изменение и допълнение на заповед № 09-160 от 28.02.2017 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2017 - отвори документа 3.83 MB
 • Заповед № РД 46-157 от 28.03.2017 г., с която се изменя и допълва заповед № РД 46-142 от 01.03.2017 г. - отвори документа 52.14 KB
 • Заповед № 09-160 от 28.02.2017 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2017 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 59.51 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания” 2017 - отвори документа 410.31 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие” 2017 - отвори документа 394.16 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат” 2017 - отвори документа 480.05 KB
 • Информация по чл. 19 и 20 от закона за защита на личните данни - отвори документа 322.12 KB
 • Декларация - информация по чл. 19 и 20 от закона за защита на личните данн - отвори документа 363.66 KB
 • Декларация за запознаване с определенията за нередност - отвори документа 269.3 KB
 • Приложение към общо заявление за подпомагане съгласно чл. 17, ал. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - отвори документа 459.28 KB
 • Приложение към общо заявление за подпомагане съгласно чл. 17, ал. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - отвори документа 327.57 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ - отвори документа 377.86 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
8 февруари 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”
За подпомагане на закупуването на продукти за растителна защита, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките.
28 февруари 2018 г.
Приключва приемът на заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две