Схеми и мерки

 • Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
 • Схема за преразпределително плащане (СПП)
 • Селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) (ЗДП)
 • Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
 • Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
 • Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
 • Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
 • Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1)
 • Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)
 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК)
 • Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ)
 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК)
 • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки (ДПЖ)
 • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК)
 • Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
 • Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)
 • Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗO)
 • Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
 • Специално плащане за памук (Памук)
 • Мярка 10 - „Агроекология и климат”
 • Мярка 11 - „Биологично земеделие”
 • Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013
 • Мярка 12 - „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите”
 • Мярка 13 - „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две