Информационен център

 

Информационен център
Държавен фонд „Земеделиe“-Разплащателна агенция
Централа: 02/81-87-100; 02/81-87-202
Приемни дни за бенефициенти
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Приемен ден – понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа
С дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (ДДПМРСР) можете да се свържете на телефони 02/ 8187 222 и 02/ 8187 272. Там ще получите информация за условията, необходимите документи, сроковете за кандидатстване за подпомагане и за сключването на анекси при промяна по вече сключени договори. За статуса на подадените проекти можете да направите индивидуална справка на http://www.prsr.bg.
Електронните адреси за контакт с ДДПМРСР са: vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg за кандидатите по общински мерки и chastni_prsr@dfz.bg за кандидатите по частни мерки по Програма за развитие на селските райони. 
Дирекция „Оторизация” отговаря за обработка на заявките за плащане и проверка за спазване на задълженията от страна на ползвателите след сключването на договор.
Ако имате договор по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и имате въпроси, свързани с изплащане на финансовата помощ или изпълнение на договорни задължения след плащане, можете да ги изпращате на ел. поща vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg, chastni_opprsr@dfz.bg или info_leader@dfz.bg
 Информация може да получите и на тел. 02/ 8187 600 и 02/ 8187 400, вътр. 746.
 Информация ще получите и в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието.

 Ако имате одобрен проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)/Лидер, обадете се на телефон 02/ 8187 400, вътр. 828.
Електронният адрес е info_leader@dfz.bg.
 
 
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ
Приемен ден – сряда от 9:00 до 17:30 часа/ Записване за приемен ден: 02/ 8187 589
 За Мярка 214 „Агроекологични плащания”, Мярка 10 „Агроекoлoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“ ще получите информация на телефон 02/ 8187 203 и електронен адрес aep@dfz.bg.
За останалите схеми и мерки, администрирани от дирекция „Директни плащания“ отговарят телефони 02/ 8187 449 и 02/ 8187 479 и електронен адрес sepp@dfz.bg.
 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие” и общинските служби „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните.
 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ
Приемен ден – понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа
За отдел „Вино” отговарят телефони: 02/ 8187 505; 02/ 8187 514; 02/ 8187 534
За отдел „Плодове и зеленчуци” отговаря телефон 02/ 8187 506
За отдел „Пчеларство, мляко и интервенции” отговаря телефон 02/ 8187 696,
За отдел „Промоционални програми” отговаря телефон 02/ 8187 507 и 02/8187 517
За отдел „Търговски механизми” отговаря телефон 02/ 8187 530
 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
 
 
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Приемен ден – четвъртък от 13:00 до 17:00 часа
 За Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/8187 316 и електронна поща kratkosp@dfz.bg.
За Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/ 8187 216 и електронен адрес investsp@dfz.bg.
 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
                            
                              
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, САПАРД
Приемен ден – четвъртък от 13:00 до 17:00 часа
  За дирекция „Рибарство и аквакултури” – на телефони 02/ 8187 536 и 02/ 8187 543 и електронен адрес ribarstvo@dfz.bg.
За Дирекция„САПАРД” отговарят телефони 02/8187 169, 02/8187 283, 02/ 8187 291 и електронна поща sapard@dfz.bg.
 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
11 август 2017 г.
Приключа приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия
15 август 2017 г.
Изтича срокът за подаване на заявления за плащане на изпълнени договори от Националната програма по пчеларство НПП 2017-2019

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две