Информационен център

Информационен център

Държавен фонд „Земеделиe“-Разплащателна агенция

Централа: 02/81-87-100; 02/81-87-202

 

Приемни дни за бенефициенти

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приемен ден – понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа

С дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (ДДПМРСР) можете да се свържете на телефони 02/ 81 87 222 и 02/ 81 87 272. Там ще получите информация за условията, необходимите документи, сроковете за кандидатстване за подпомагане и за сключването на анекси при промяна по вече сключени договори. За статуса на подадените проекти можете да направите индивидуална справка на http://www.prsr.bg.

Електронните адреси за контакт с ДДПМРСР са: vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg за кандидатите по общински мерки и chastni_prsr@dfz.bg за кандидатите по частни мерки по Програма за развитие на селските райони. 

Дирекция „Оторизация” отговаря за обработка на заявките за плащане и проверка за спазване на задълженията от страна на ползвателите след сключването на договор.

Ако имате договор по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и имате въпроси, свързани с изплащане на финансовата помощ или изпълнение на договорни задължения след плащане, можете да ги изпращате на ел. поща vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg, chastni_opprsr@dfz.bg или info_leader@dfz.bg

 Информация може да получите и на тел. 02/ 81 87 600 и 02/ 81 87 400, вътр.747.

 Информация ще получите и в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието.

 Ако имате одобрен проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)/Лидер, обадете се на телефон 02/ 81
87 400, вътр.916.

Електронният адрес е info_leader@dfz.bg.

 Информация ще получите и в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието.

 

 

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ

Приемен ден – сряда от 9:00 до 17:30 часа/ Записване за приемен ден: 02/ 81 87 589

 За Мярка 214 „Агроекологични плащания”, Мярка 10 „Агроекoлoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“ ще получите информация на телефон 02/ 81 87 203 и електронен адрес aep@dfz.bg.

За останалите схеми и мерки, администрирани от дирекция „Директни плащания“ отговарят телефони 02/ 81 87 449 и 02/ 81 87 479 и електронен адрес sepp@dfz.bg.

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие” и общинските служби „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните.

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ

Приемен ден – понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа

За отдел „Вино” отговарят телефони: 02/ 81 87 505; ел. адрес: wine@dfz.bg

За отдел „Училищни схемиотговаря телефон 02/ 81 87 506, елекронен адрес: fv_sector@dfz.bg

За отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”

Национална програма по пчеларство - отговаря телефон 02/ 81 87 690, електронен адрес: pmi_agri@dfz.bg

Договорни отношения в сектора на млякото  - отговаря телефон 02/ 81 87 549, електронен адрес: pmi_agri@dfz.bg

Частно складиране и публична интервенция - отговаря телефон 02/ 81 87 690, електронен адрес: pmi_agri@dfz.bg

За отдел „Промоционални програми и износни лицензии

Схема „Промоционални програми“ и схема „Популяризиране на пазарите на трети държави“ отговаря телефон 02/ 81 87 532, ел. адрес: promotion@dfz.bg

Схема „Износни лицензии“ и въпроси свързани със захар -  телефон 02/ 81 87 512, електронен адрес: export@dfz.bg

За отдел „Организации на производители на плодове и зеленчуциотговаря телефон 02/ 81 87 509

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

 

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Приемен ден – четвъртък от 13:00 до 17:00 часа

 За Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/81 87 316, 02/81 87 520  и електронна поща kratkosp@dfz.bg.

За Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/ 81 87 216 и електронен адрес investsp@dfz.bg.

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

                            

                              

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, САПАРД

Приемен ден – четвъртък от 13:00 до 17:00 часа

  За дирекция „Рибарство и аквакултури” –  отговаря на телефони 02/ 81 87 536 и 02/ 81 87 542 и електронен адрес ribarstvo@dfz.bg.

За Дирекция САПАРД отговарят телефони  02/81 87 283, 02/ 81 87 261 и електронна поща sapard@dfz.bg.

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ

 

 

За дирекция „Технически инспекторат“ – отговаря на телефини 02/81 87 760, 02/81 87 248, 02/81 87 631, електронен адрес: ti_cu@dfz.bg

За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
1 октомври 2018 г.
Започва прием на заявления за целеви кредит за закупуване на минерелен тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 г.
5 октомври 2018 г
Започва прием на документи за реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните плащания за Кампания 2018 и подаване и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.
15 октомври 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”
За закупуването на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.
22 октомври 2018 г.
Приключва приемът по по подмярка 4_1_2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г , през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)
31 октомври 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
31 октомври 2018 г.
Приключва прием на документи за реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните плащания за Кампания 2018 и подаване и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две