Информационен център

Информационен център

Държавен фонд „Земеделиe“-Разплащателна агенция

Централа: 02/81-87-100; 02/81-87-202

 

Приемни дни за бенефициенти

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приемен ден – понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа

С дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (ДДПМРСР) можете да се свържете на телефони 02/ 81 87 222 и 02/ 81 87 272. Там ще получите информация за условията, необходимите документи, сроковете за кандидатстване за подпомагане и за сключването на анекси при промяна по вече сключени договори. За статуса на подадените проекти можете да направите индивидуална справка на http://www.prsr.bg.

Електронните адреси за контакт с ДДПМРСР са: vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg за кандидатите по общински мерки и chastni_prsr@dfz.bg за кандидатите по частни мерки по Програма за развитие на селските райони. 

Дирекция „Оторизация” отговаря за обработка на заявките за плащане и проверка за спазване на задълженията от страна на ползвателите след сключването на договор.

Ако имате договор по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и имате въпроси, свързани с изплащане на финансовата помощ или изпълнение на договорни задължения след плащане, можете да ги изпращате на ел. поща vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg, chastni_opprsr@dfz.bg или info_leader@dfz.bg

 Информация може да получите и на тел. 02/ 81 87 600 и 02/ 81 87 400, вътр.747.

 Информация ще получите и в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието.

 Ако имате одобрен проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)/Лидер, обадете се на телефон 02/ 81
87 400, вътр.916.

Електронният адрес е info_leader@dfz.bg.

 Информация ще получите и в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието.

 

 

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ

Приемен ден – сряда от 9:00 до 17:30 часа/ Записване за приемен ден: 02/ 81 87 589

 За Мярка 214 „Агроекологични плащания”, Мярка 10 „Агроекoлoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“ ще получите информация на телефон 02/ 81 87 203 и електронен адрес aep@dfz.bg.

За останалите схеми и мерки, администрирани от дирекция „Директни плащания“ отговарят телефони 02/ 81 87 449 и 02/ 81 87 479 и електронен адрес sepp@dfz.bg.

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие” и общинските служби „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните.

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ

Приемен ден – понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа

За отдел „Вино” отговарят телефони: 02/ 81 87 505; ел. адрес: wine@dfz.bg

За отдел „Училищни схемиотговаря телефон 02/ 81 87 506, елекронен адрес: fv_sector@dfz.bg

За отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”

Национална програма по пчеларство - отговаря телефон 02/ 81 87 690, електронен адрес: pmi_agri@dfz.bg

Договорни отношения в сектора на млякото  - отговаря телефон 02/ 81 87 549, електронен адрес: pmi_agri@dfz.bg

Частно складиране и публична интервенция - отговаря телефон 02/ 81 87 690, електронен адрес: pmi_agri@dfz.bg

За отдел „Промоционални програми и износни лицензии

Схема „Промоционални програми“ и схема „Популяризиране на пазарите на трети държави“ отговаря телефон 02/ 81 87 532, ел. адрес: promotion@dfz.bg

Схема „Износни лицензии“ и въпроси свързани със захар -  телефон 02/ 81 87 512, електронен адрес: export@dfz.bg

За отдел „Организации на производители на плодове и зеленчуциотговаря телефон 02/ 81 87 509

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

 

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Приемен ден – четвъртък от 13:00 до 17:00 часа

 За Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/81 87 316, 02/81 87 520  и електронна поща kratkosp@dfz.bg.

За Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/ 81 87 216 и електронен адрес investsp@dfz.bg.

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

                            

                              

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, САПАРД

Приемен ден – четвъртък от 13:00 до 17:00 часа

  За дирекция „Рибарство и аквакултури” –  отговаря на телефони 02/ 81 87 536 и 02/ 81 87 542 и електронен адрес ribarstvo@dfz.bg.

За Дирекция САПАРД отговарят телефони  02/81 87 283, 02/ 81 87 261 и електронна поща sapard@dfz.bg.

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ

 

 

За дирекция „Технически инспекторат“ – отговаря на телефини 02/81 87 760, 02/81 87 248, 02/81 87 631, електронен адрес: ti_cu@dfz.bg

За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две