телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Атидже Алиева-Вели: По двата приема по 4.1 са сключени 1 475 договора. До момента са платени 277 581 596 лв.

     Атидже Алиева-Вели е заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция от 2013 г. до днес с ресор прилагане на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Завършила е магистратура по „Индустриални биотехнологии” в СУ „Св. Климент Охридски”.

    В началото на 2014 г. защитава втора магистърска степен по „Публична администрация” със специализация „Държавна администрация” в Университета за национално и световно стопанство. Кариерата й започва в „Данон Сердика”. В началото на 2007 г. е назначена в ДФЗ - РА като експерт в сектор „Мляко”. До 2011г. последователно заема длъжностите старши експерт, главен експерт и началник на сектора. Там се занимава с прилагането, администрирането и отчитането на европейските схеми „Млечни квоти” и „Училищно мляко”.

   От юни 2011 г. оглавява отдел „Методология и контрол” в дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони” и участва активно в разработването и актуализирането на правилата за работа в дирекцията. Алиева-Вели има опит в отчитането на напредъка по прилагане на мерките от ПРСР, както и в анализа на пропуските и проблемите по прилагането й в координацията с Европейската комисия. Отговаряла е и за ресорите „Селскостопански пазарни механизми“ и за ОП „Рибарство и аквакултури“ 2007-2013 и „Технически инспекторат“. Участвала е в много обучения и обмяна на опит както в други страни-членки на ЕС, така и в страни извън Общността.

 

    - Г-жо Вели, в предпоследната година сме от прилагането на ПРСР 2014-2020. Как оценявате полезността на програмата, надгради ли се българското селско стопанство чрез мерките по нея и можете ли да сравните този програмен период с предишния?

    Програмата за развитие на селските райони се радва на голям интерес както от страна на земеделските производители, така и на от страна на селските общини. Интересът се дължи както на натрупания опит на кандидатите, така и на многото добри примери за модернизация и въведени иновации в стопанствата и в предприятията. Именно върху тази основа се гради подобреното качеството на живот в селските региони, което считам, че вече е факт.

   Много добри резултати бяха постигнати още при прилагането на старата програма, която действаше в периода 2007-2013 г. Голяма част от стопанствата продължават да инвестират в модернизацията на производствата си, като залагат все повече на новите технологии и иновациите. Анализите показват, че все повече земеделски производители се стремят да затворят цикъла на производство, като изграждат собствени обекти за преработката на селскостопанската продукция.

   Вижда се постигнатият ефект и от публичните инвестиции в малките населени места. Инфраструктурата им се осъвременява, а културният и социалният им живот стават все по-динамични.

   Зад всички добри резултати стоят усилията, амбицията и трудът на самите бенефициенти - като се започне от правилното идентифициране на собствените нужди за инвестиции и се премине през изготвяне на адекватни бизнес планове, финансирането и самото изпълнение на проектите.

    Това обаче е само едната страна на монетата. От другата стои трудът на много експерти, работещи във фонд „Земеделие“ и в министерството на земеделието. Това са хората, които са ангажирани с процесите на одобрение и разплащане на проектните предложения.

   Приносът и надграждането за селското стопанство, в конкретни цифри и показатели, ще бъдат ясни след приключване на програмния период ПРСР 2014-2020.

    - Имате ли вече яснота за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014 - 2020 г. и каква е тя накратко?

    Междинната оценка за изпълнението на ПРСР 2014-202 г. предстои да бъде изготвен от МЗХГ, както е по регламент – до средата на годината.

   - Кои са мерките от ПРСР в този програмен период, които се „радваха“ на най-голям интерес и от кои сектори на селското стопанство?

     Накратко ще кажа, че няма мярка от програмата, която да не се радва на интерес. Това, което сочат данните за изпълнението на ПРСР 2014-2020 е, че най-много заявления са подадени по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” – общо 8 316 броя. По нея бяха отворени трите подмерки - подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. По мярка 6 са сключени договори с 3 250 бенефициента като договорените към момента средства са 121 млн. лв. В началото на декември приключи приемът по подмярка 6.4.1 и в момента подадените предложенията са на етап оценка и класиране.

    Голям интерес има и към купуване на оборудване и техника по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Договорените средства по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към момента са на обща стойност от 1,129 млрд. лв. Сключените към момента договори са 1 750 броя.

  Над 872 млн. лв. са договорени по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Към края на септември по двете отворени подмерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са подписани 414 договори и са изплатени 63 065 288 лв.

   По мерките с агроекологична насоченост са платени над 789 млн. лв. По мярка 10 „Агроекология и климат“ са изплатени 222,197 млн. лв. Отпуснати са над 163, 630 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“. По „Натура 2000 и рамковата директива за водите“ – мярка 12, са платени 136, 085 млн. лв. По мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ са преведени над 267,525 млн. лв.

    - През миналата година стартира прием през системата ИСУН. Каква е равносметката до момента? Кандидатите срещнаха ли някакви затруднения или реално подаването на проектни предложения се улесни?

     Подаването на проектите по ПРСР 2014-2020 онлайн значително облекчи кандидатите. Работата през системата ИСУН гарантира по-бърз и по-прозрачен процес на работа. От една страна кандидатите имат възможност да попълнят електронен формуляр и да прикачат всички необходими приложения, като документи, а от друга – да не се съобразяват с работното време на администрацията. Освен това, ИСУН дава възможност да се проследят всички отворени процедури по оперативните програми.

    През 2018 са обявени 17 процедури по ПРСР с общ бюджет от близо 337 млн. евро. Подадени бяха 4 340 проекта за над 636 млн. евро – почти двойно повече от определените средства за приемите. В момента в процес на оценка са 3 636 проекта за над 298 млн. евро.

   Искам да отбележа, че заявките за плащане също се подават в ИСУН. Разплащателната агенция вече има направени плащания на заявки, подадени през системата за управление на европейските фондове.

    - Колко са сключените договори по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”? Имаше ли интерес от страна на земеделските производители по тази мярка?

     По мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР беше проведен прием в ИСУН от 15 юни 2018 г. до 4 септември 2018 г. Бюджетът по приема е в размер на 14 793 043 лв. Подадени бяха 38 проектни предложения на стойност 22 706 033 лв., от които заявената безвъзмездната финансова помощ е 22 376 725 лв.

  След предварителна оценка на следващ етап - Административно съответствие и допустимост (ОАСД) бяха допуснати 37 проектни предложения. 3 заявления са отхвърлени като недопустими, а по останалите обработката приключи. Стойността на одобрената субсидия на класираните 34 заявления е в размер на 17 947 351 лв.

  Поканени бяха за сключване на договори 23 групи и организации на производители, оценени с от 60 до 40 точки включително, чиито договори възлизат на обща стойност от 12 846 828 лв. Проектните предложения с 30 точки в класирането остават в резервен списък, тъй като бюджетът по приема не е достатъчен.

   Към момента сключените договори са 16, а 7 групи и организации на производители са поканени да подпишат контрактите си. Подадени са 6 заявки за плащане със стойност на заявената субсидия 391 160 лв., извършено е плащане по една заявка на стойност 195 580 лв.

    - Подмярка 4.1 е една от най-атрактивните за фермерите. Първият прозорец по подмярката приключи през 2017 г. Но какво се случва с втория прием по 4.1? Колко са договорираните проекти? За проекти до колко точки са предвидени средства?

     От 26 октомври 2016 г. до 7 декември 2016 г. бе отворен вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Бяха подадени общо 3 165 заявления за подпомагане заедно с прехвърлените от първи прием. Размерът на заявената финансова помощ надхвърли над 3 пъти бюджета и проектните предложения се разгледаха в условията на ограничен такъв. 

   Общо по двата приема по подмярка 4.1 проведени през 2015 и 2016 г. са сключени 1 475 договора с обща сума на одобрените разходи 1 350 574 184,63 лв., а сумата на заявената субсидия е 783 260 845,37 лв. Платените до момента са 277 581 596 лева.

   - Каква е ситуацията с първия прием на подмярка 4.2? По последни данни оставащите заявления за обработка са на обща стойност 145 715 549 евро. Колко от тях бяха договорирани? А каква е ситуацията с втория прием по процедурата?

    От 14 февруари 2018 стартира процедурата за прием в ИСУН по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., която приключи на 16 май 2018 г. Бюджетът по приема е левовата равностойност на € 85 000 000.00 (166 243 000.00 лв.). Приети са 593 заявления с обща стойност на заявената субсидия от 703 676 087 лв.

    Предвид че, размерът на заявената финансовата помощ за подадените проектни предложения надхвърля над 4 пъти бюджета по подмярката, бе приложена процедура за обработка на проектните предложения в условията на ограничен бюджет.

  Оценителната комисия извърши анализира подадените общо 593 проектни предложения и излезе със становище, че на предварителна оценка подлежат 538 от тях.

  Съгласно предварителното класиране на последваща обработка подлежат 175 заявления, получили 75 точки. Обработката на тези заявления е на финален етап и в най-скоро време предстои обявяване на оценителния доклад.

  По отношение на първия прием по подмярка 4.2, бюджетът по него е договорен на 100%.

    - Какво предстои в близките месеци и през тази година?

   Следващата година ще бъде не по-малко интензивна, като работа, в сравнение с 2018-та. Някои мерки ще стартират за първи път за настоящия програмен период. Сред тях са тези за напояване и за създаване на организации за директни доставки, в това число и за организиране на местни пазари.

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
13 май 2019 г.
Започва прием на заявления по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.
13 юни 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“.
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство телени червеи (Elateridae)”.
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по de minimis за специализирани месодайни крави под селекционен контрол.
17 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ - за подпомагане на угоени прасета.
31 май 2019 г.
Земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения срещу телен червей.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две