Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Целта на Националната програма по пчеларство е да обхване повече пчелари и да се засили ефектът от подкрепата в сектора 

Фокус: Какво предвижда Националната програма по пчеларство в периода 2014 – 2016 година?
Кирилка Янина: Мерките за подпомагане в следващият период се запазват както досега. Пчеларите ще могат да получават средства за популяризиране на меда и пчелните продукти, за лекарства срещу вароатозата, за извършване на физикохимичен анализ на меда в акредитирани лаборатории, за купуване на пчелни кошери, пчелни семейства и пчелни майки, както и за прилагане на научни проекти в областта на пчеларството. Това са мерките А, Б, В, Г и Д, които бяха прилагани и по време на предишните периоди. Отпада единствено финансирането на разходи за ветеринарен контрол и получаване на помощ от пчелари-проверители.
Новото за периода 2014-2016 г. е начинът на прием и класиране. По мерките за борба срещу вароатозата и извършване на физико-химичен анализ на пчелния мед (мерки Б и В) Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще сключва договори с всички пчелари, които отговарят на изискванията за финансиране, описани в Национална програма по пчеларство (НПП) и Наредба № 9/19.11.2013 г. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати. Друга новост е, че по най-атрактивната мярка – купуване на пчелни кошери, семейства и пчелни майки (мярка Г) – заявленията вече ще се класират според критерии за оценка. Те също са описани в наредбата.
Фокус: Какъв е бюджетът за програмата по пчеларство?
Кирилка Янина: За следващите три години той е общо 13 304 650 лв. Средствата за 2014 г. са 4 436 149 лв., за 2015 - 4 436 975 лв., а за 2016 г. - 4 431 526 лв. Половината от тях идват от Европейския съюз и Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), а другата половина - от националния бюджет.
Фокус: Кога стартира приемът на документи за 2014 година и до кога ще продължи?
Кирилка Янина: Наредбата за новата програма беше обнародвана в Държавен вестник на 29 ноември. ДФЗ прави всичко възможно кандидатстването да започне в началото на януари 2014 г. Най-малко 15 календарни дни преди старта му, ДФЗ ще качи всички необходими документи на сайта си. Самият прием ще продължи 10 работни дни. Заявленията по мерки Б, В и Г ще се приемат в 28-те областни дирекции на ДФЗ – по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на юридическите лица.
Фокус: За какво може да кандидатстват пчеларите?
Кирилка Янина: Точните имена на мерките за подпомагане са: Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, Мярка Б „Борба срещу вароатозата”, Мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед”, Мярка Г „Мерки да подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността” и Мярка Д „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти”.
Фокус: Кой може да кандидатства по програмата и има ли условия и критерии при кандидатстването?
Кирилка Янина: По мярка А допустим кандидат е организация, регистрирана по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, избрана с пълно единодушие от браншовите пчеларски организации, посочени в НПП. По мерки Б, В и Г могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като зе