Мерки за подпомагане - ♦ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 • НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014–2020 - отвори документа 2.78 MB
 • Заповед_РД_09-166_от_20.02.2018_г. - отвори документа 279.88 KB
 • Заповед РД09/824 от 19.10.2017 г. - отвори документа 55.9 KB
 • Zapoved_RD09-988_Hitrino - отвори документа 934.42 KB
 • ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските р - отвори документа 151.72 KB
 • СПИСЪК с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи предмет на кандидатстване по подмярка 7.2. „инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от прср 2 - отвори документа 224.69 KB
 • Допълнителни материали към заповед за прием по подмярка 7.2 - отвори документа 383.14 KB
 • Райони_с_установен_или_прогнозиран_воден_стрес_и_с_лошо_качество_на_питейната_вода - отвори документа 78.11 KB
 • Декларации_7.2 - отвори документа 103.65 KB
 • Разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 02.09.2016 г. до 03.10.2016 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка - отвори документа 45.01 KB
 • Актуализирана справка за средногодишното равнище на регистрираната безработица през 2015 г. - отвори документа 19.67 KB
 • Население към 31.12.2015 г. по пол, области, общини и населени места - отвори документа 272.63 KB
 • 31.08.2016 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по подмярка 7.2 - отвори документа 133.56 KB
 • 31.08.2016 - ТАБЛИЦА ЗА ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ по подмярка 7.2 - отвори документа 152.0 KB
 • Актуализирана информация за райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички вид - отвори документа 86.36 KB
 • Актуализирана информация за райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички вид - отвори документа 85.2 KB
 • Насоки за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. - отвори документа 201.0 KB
 • Примерни таблици за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2 - отвори документа 37.12 KB
 • Съобщение за изготвени примерни таблици за финансов анализ по подмярка 7.2 - отвори документа 16.03 KB
 • Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ по подмярка 7.2: - отвори документа 27.08 KB
 • Прилагане на критерии за подбор по подмярка 7.2 - отвори документа 1.38 MB
 • Заповед № РД 09-988/14.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за община Хитрино - отвори документа 934.42 KB
 • 10.03.2017 г. - Заповед № РД 09-177/07.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за промяна на приема на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за община Хитрино - отвори документа 51.05 KB
 • ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” - отвори документа 415.22 KB
 • Анализ_на_често_допускани_грешки_-_подмярка_7.2 - отвори документа 690.42 KB
 • Списък_проекти_за_реконструкция_изграждане_на_улици_08.03.2018 - отвори документа 461.58 KB
 • заявка_за_плащане_7.2_22.08.2018 - отвори документа 215.5 KB
 • Форма за наблюдение по м.7.2 - отвори документа 18.53 KB
 • Инструкция за попълване на заявка за междинно/окончателно плащане - отвори документа 39.5 KB
 • Razhodi_table_IACS_2014_2020_NEW_1_ - отвори документа 955.9 KB
 • Таблица разходи - Инструкция - отвори документа 64.0 KB
 • Декларация за правото на данъчен кредит за нерегистрирани по ДДС ползватели - отвори документа 59.0 KB
 • Декларация за данъчен кредит за регистрирани по ДДС ползватели - отвори документа 78.5 KB
 • Декл_държавни_помощи_7.2 - отвори документа 35.5 KB
 • Декларация_двойно_финансиране - отвори документа 43.0 KB
 • Декларация_за_генерирани_приходи - отвори документа 41.5 KB
 • приложение_4 - отвори документа 19.57 KB
 • Декларация_иконом_предназначение - отвори документа 34.5 KB
 • Методика_за_санкции_7.2 - отвори документа 152.5 KB
 • Методика-за-санкции-7.2-текстова-част - отвори документа 46.0 KB
 • СЪОБЩЕНИЕ - СТАРТИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЯ ПОДМЯРКА 7.2 - отвори документа 15.85 KB
 • Декларация_липси_документи - отвори документа 16.68 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
3 юли 2019 г.
Започва приемът по схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.
15 юли 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за регистрирани земеделски стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки.
15 юли 2019 г.
Започва втори прием на заявления по помощ de minimis за за тютюнопроизводители, претърпели финансови щети от предходни години;
22 юли 2019 г.
Започва приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.
31 юли 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.
31 юли 2019 г.
Приключва приемът по схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две