Мерки за подпомагане - ♦ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 • НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014–2020 - отвори документа 2.78 MB
 • Заповед_РД_09-166_от_20.02.2018_г. - отвори документа 279.88 KB
 • Заповед РД09/824 от 19.10.2017 г. - отвори документа 55.9 KB
 • Zapoved_RD09-988_Hitrino - отвори документа 934.42 KB
 • ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските р - отвори документа 151.72 KB
 • СПИСЪК с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи предмет на кандидатстване по подмярка 7.2. „инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 от прср 2 - отвори документа 224.69 KB
 • Допълнителни материали към заповед за прием по подмярка 7.2 - отвори документа 383.14 KB
 • Райони_с_установен_или_прогнозиран_воден_стрес_и_с_лошо_качество_на_питейната_вода - отвори документа 78.11 KB
 • Декларации_7.2 - отвори документа 103.65 KB
 • Разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 02.09.2016 г. до 03.10.2016 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка - отвори документа 45.01 KB
 • Актуализирана справка за средногодишното равнище на регистрираната безработица през 2015 г. - отвори документа 19.67 KB
 • Население към 31.12.2015 г. по пол, области, общини и населени места - отвори документа 272.63 KB
 • 31.08.2016 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по подмярка 7.2 - отвори документа 133.56 KB
 • 31.08.2016 - ТАБЛИЦА ЗА ДОПУСТИМИ ИНВЕСТИЦИИ по подмярка 7.2 - отвори документа 152.0 KB
 • Актуализирана информация за райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички вид - отвори документа 86.36 KB
 • Актуализирана информация за райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички вид - отвори документа 85.2 KB
 • Насоки за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. - отвори документа 201.0 KB
 • Примерни таблици за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2 - отвори документа 37.12 KB
 • Съобщение за изготвени примерни таблици за финансов анализ по подмярка 7.2 - отвори документа 16.03 KB
 • Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ по подмярка 7.2: - отвори документа 27.08 KB
 • Прилагане на критерии за подбор по подмярка 7.2 - отвори документа 1.38 MB
 • Заповед № РД 09-988/14.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за община Хитрино - отвори документа 934.42 KB
 • 10.03.2017 г. - Заповед № РД 09-177/07.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните за промяна на приема на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 за община Хитрино - отвори документа 51.05 KB
 • ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” - отвори документа 415.22 KB
 • Анализ_на_често_допускани_грешки_-_подмярка_7.2 - отвори документа 690.42 KB
 • Списък_проекти_за_реконструкция_изграждане_на_улици_08.03.2018 - отвори документа 461.58 KB
 • заявка_за_плащане_7.2_22.08.2018 - отвори документа 215.5 KB
 • Форма за наблюдение по м.7.2 - отвори документа 18.53 KB
 • Инструкция за попълване на заявка за междинно/окончателно плащане - отвори документа 39.5 KB
 • Таблица за разходи - отвори документа 1.04 MB
 • Инструкция за попълване на таблицата за разходи - отвори документа 67.5 KB
 • Декларация за данъчен кредит за регистрирани по ДДС ползватели - отвори документа 78.5 KB
 • Декларация за правото на данъчен кредит за нерегистрирани по ДДС ползватели - отвори документа 59.0 KB
 • Декл_държавни_помощи_7.2 - отвори документа 35.5 KB
 • Декларация_двойно_финансиране - отвори документа 43.0 KB
 • Декларация_за_генерирани_приходи - отвори документа 41.5 KB
 • приложение_4 - отвори документа 19.57 KB
 • Декларация_иконом_предназначение - отвори документа 34.5 KB
 • Методика_за_санкции_7.2 - отвори документа 152.5 KB
 • Методика-за-санкции-7.2-текстова-част - отвори документа 46.0 KB
 • СЪОБЩЕНИЕ - СТАРТИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЯ ПОДМЯРКА 7.2 - отвори документа 15.85 KB
 • Декларация_липси_документи - отвори документа 16.68 KB

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 ноември 2019 г.
Краен срок за издаване и за предоставяне на сертификатите за биологично производство за всички кандидати по мярка 11 „Биологично производство“ от ПРСР 2014-2020.

 

Училищен плод