Производители на краве мляко

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА КРАВЕ МЛЯКО:
 
  • Всички производители са длъжни да се регистрират като земеделски производители.
  • Всеки производител, с разпределена индивидуална  квота за доставки, сключва договор за доставка само с одобрен изкупвач.
Производител на краве мляко, чието стопанство се състои от един животновъден обект, сключва договор за доставка на краве мляко само с един изкупвач за определен период от време.
 Производител на краве мляко, чието стопанство се състои от два или повече животновъдни обекта, може да сключи писмен договор за доставка на краве мляко с повече от един одобрен изкупвач за определен период от време, като за всеки животновъден обект може да се сключва договор само с един одобрен изкупвач за определен период от време.
  • Производители, притежаващи индивидуална квота за директни продажби, са длъжни ежедневно да регистрират извършените продажби, замени и безвъзмездно прехвърлените количества мляко и млечни продукти и да издават документ за тях.
  • Производители, притежаващи индивидуална квота за директни продажби, подават без санкции, в Областна дирекция на ДФ „Земеделие, отдел „Прилагане мерки и схеми за подпомагане” (ОД, отдел „ПСМП) годишна декларация за директни продажби от 1-ви април до 15-ти май на следващия квотен период.
  • Производителите, са длъжни да плащат вноска до 1- ви септември на следващия квотен период, в случай на превишение на индивидуална квота, при отчетено превишение на националната квота.
  • Производителите са длъжни да регистрират промените в стопанството.
  • Производителите са длъжни да съхраняват документацията минимум 3 години и да предоставят пълен достъп на контролните органи до тях и съоръжения.
            Годишната декларация за изпълнение на квота за директни продажби и заявленията за превръщане, прехвърляне, покупка и продажба на индивидуални квоти се подават в Областна дирекция на ДФ „Земеделие, отдел „Прилагане мерки и схеми за подпомагане”, по адресна регистрация за физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица. Това може да стане по един от следните начини:
ü      Лично от бенефициента в ОД,отдел „ПСМП”;
ü      Чрез упълномощено от него лице, притежаващо валидно, нотариално заверено, изрично пълномощно, за подаване на декларацията.
ü       
 
ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ
            Всеки производител, притежаващ индивидуална квота за директни продажби, е длъжен да подаде годишна декларация за директни продажби от 1-ви април до 15-ти май на следващия квотен период. Производителите трябва да посочат общото количество реализирано мляко и млечни продукти, съответно и техния млечен еквивалент.
            Когато не са реализирали директни продажби, производителите с разпределена индивидуална квота за директни продажби, също трябва да подадат годишни декларации с нулеви стойности.
            Неподаването на годишна декларация в посочените срокове се наказва с глоби и санкции.
            Производителите, са длъжни да плащат вноска до 1- ви септември на следващия квотен период, в случай на превишение на индивидуална квота, при отчетено превишение на националната квота.
 
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА КВОТА ОТ ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ В ИНДИВИДУАЛНА КВОТА ЗА ДОСТАВКИ
            Производител на краве мляко може да превърне част или цялата си индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки. Обект на превръщане е само нереализираната квота. Заявления за превръщане на индивидуална квота се подават в срок до 30 ноември на текущия квотен период.
Удостоверение за превръщане  на индивидуална квота или Уведомително писмо за отказ за превръщане на индивидуална квота се издават в срок от 30 работни дни, от подаване на заявлението. Удостоверението влиза в сила от изходящата дата на ДФ „Земеделие”- РА.
 
 
 
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА КВОТА ЗА ДОСТАВКИ В ИНДИВИДУАЛНА КВОТА ЗА ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ
            Производител на краве мляко може да превърне част или цялата си индивидуална квота за доставки в индивидуална квота за директни продажби. Обект на превръщане е само нереализираната квота. Заявленията се подават в срок до 30 ноември на текущия квотен период.
Удостоверение за превръщане  на индивидуална квота или Уведомително писмо за отказ за превръщане на индивидуална квота се издават в срок от 30 работни дни, от подаване на заявлението. Удостоверението влиза в сила от изходящата дата на ДФ „Земеделие”- РА.
 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ СЪС СТОПАНСТВО
            Индивидуалната квота е неделима и се наследява или прехвърля заедно със стопанството на производителя на краве мляко.
            Правоприемникът на индивидуални квоти е длъжен да уведоми Разплащателната агенция за наследяването, респективно прехвърлянето, в рамките на 30 работни дни от извършването му. Уведомяването се извършва като производителите на краве мляко подават заявление за прехвърляне на индивидуални квоти със стопанство по образец.
            Индивидуалната квота се наследява само от производител на краве мляко. Наследник, който не е земеделски производител, в рамките на 3 месеца от наследяването, може да се регистрира по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители в Областна дирекция „Земеделие” и да ползва индивидуалната квота на своя наследодател.
            При наследяване на индивидуални квоти, извън случаите (когато наследник, който не е производител на краве мляко, е длъжен да върне в Националния млечен резерв индивидуалната квота на своя наследодател, ако не са изтекли 2 квотни периода, следващи квотния период, през който наследодателят е получил квота от Националния млечен резерв), от лица, които не са производители на краве мляко, наследниците могат да прехвърлят индивидуалната квота (в срок до 15 ноември на календарната година производител на краве мляко, притежаващ индивидуална квота, който не предлага на пазара краве мляко и продукти от краве мляко през изминалия квотен период или не е изпълнил част от индивидуалната си квота, може да подаде заявление до ОД, отдел „ПСМП” за продажба на индивидуалната си квота)
            Производител на краве мляко, който е получил квота от Националния млечен резерв, не може да извършва сделки с цялата си индивидуална квота, до изтичането на 1 квотен период, следващ квотния период, през който е разпределена от Националния млечен резерв, с изключение на:
      производителите, които са получили индивидуални квоти от Националния млечен резерв с цел коригиране на допуснати фактически грешки;
      в случаите, при които стопанството и активите по производство на краве мляко на производител, който е физическо лице, се прехвърлят на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, като собственикът на капитала на дружеството е същото физическо лице;
      между юридически лица, в които участва общ собственик и управителният орган на юридическото лице е взел решение за извършване на прехвърлянето.
Производител на краве мляко не може да извършва сделки с индивидуалната си млечна квота до изтичането на 2 квотни периода, следващи квотния период, през който производителят е придобил квота по реда на чл. 24  от Наредба №23/2007..
            В случай, че бъде установена такава сделка индивидуалната квота, предмет на сделката, се отнема в полза на Националния млечен резерв със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
Удостоверение за прехвърляне на индивидуална квота със стопанство или Уведомително писмо за отказ за прехвърляне на индивидуална квота със стопанство се издават в срок от 30 работни дни, от подаване на заявлението. Удостоверението влиза в сила от изходящата дата на ДФ „Земеделие”- РА.
 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ МЛЕЧНИ КВОТИ БЕЗ СТОПАНСТВО
 
Съгласно националното законодателство, индивидуални квоти могат да се прехвърлят еднократно между съпрузи и/или между роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и без прехвърляне на стопанството, когато правоприемникът е земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
При смърт на производител на краве мляко индивидуалната му квота може да се прехвърли по реда на чл. 21, ал. 1 от Наредба _№ 23/2007 г. на един от наследниците, вдовец или роднина по права линия от първа степен, когато останалите наследници се отказват от правото си да ползват индивидуалната квота на наследодателя.
            Правоприемникът на индивидуални квоти е длъжен да уведоми Разплащателна агенция за прехвърлянето, в срок от 30 работни дни от извършването. Уведомяването се извършва като производителите на краве мляко подават заявление за прехвърляне на индивидуални квоти без  стопанство по образец.
Удостоверение за прехвърляне на индивидуална квота без стопанство или Уведомително писмо за отказ за прехвърляне на индивидуална квота без стопанство се издават в срок от 30 работни дни, от подаване на заявлението. Удостоверението влиза в сила от изходящата дата на ДФ „Земеделие”- РА.
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИНДИВИДУАЛНИ МЛЕЧНИ КВОТИ
            
            По реда на Раздел VI от Наредба № 23 от 13 декември 2007 год. за управление на националната млечна квота се допуска прехвърляне на индивидуална квота без стопанство.
            Целта е да се осигури на производители, разширяващи своята дейност допълнително количество квота, като в същото време се дава възможност на производители, които не са реализирали и не са предлагали на пазара, мляко и млечни продукти през изминалия квотен период, да се освободят от разпределените им квоти.
            Ролята на Разплащателната агенция е междинно звено, което осигурява натрупването на информация за желаещите да закупят индивидуална квота и съответно тези, които продават. Тя осигурява и уреждането на плащането между двете страни, документирането и регистрирането на резултата.
            Цената е фиксирана за килограм краве мляко и се утвърждава ежегодно от министъра на земеделието и храните след изтичане на квотния период.
 
І. ЗАКУПУВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ
 
            За закупуване на индивидуални квоти могат да кандидатстват производители, разширяващи своята дейност и новорегистрирани производители на краве мляко.
            Процесът за закупуване започва с подаване на заявление от страна на желаещите да закупят квота в периода 01 – 25 Август на съответната година.
До 5 септември РА обявява на интернет страницата си заявените за закупуване индивидуални млечни квоти.
Удостоверение за покупка на индивидуална квота се издава в срок от 30 работни дни от датата на извършване на плащането.
 
ІІ. ПРОДАЖБА НА ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ
            За продажба на индивидуални квоти могат да кандидатстват производители, с разпределени индивидуални квоти за доставки и/или директни продажби, които не са реализирали и не са предлагали на пазара мляко и млечни продукти през изминалия квотен период. Предмет на продажбата са само не реализираните разпределени индивидуални квотати за доставки и директни продажби.
Производител на краве мляко, който е получил квота от Националния млечен резерв, не може да извършва сделки с цялата си индивидуална квота, до изтичането на 1 квотен период, следващ, квотния период, през който е разпределена от Националния млечен резер, с изключение на
–      производителите, които са получили индивидуални квоти от Националния млечен резерв с цел коригиране на допуснати фактически грешки;
–      в случаите, при които стопанството и активите по производство на краве мляко на производител, който е физическо лице, се прехвърлят на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, като собственикът на капитала на дружеството е същото физическо лице;
–      между юридически лица, в които участва общ собственик и управителният орган на юридическото лице е взел решение за извършване на прехвърлянето.
Производител на краве мляко не може да извършва сделки с индивидуалната си млечна квота до изтичането на 2 квотни периода, следващи квотния период, през който производителят е придобил квота по реда на чл. 24  от Наредба №23/2007..
 
            При прехвърляне по реда на чл. 24, ал. 1 от Наредба № 23/2007 год., 5 % от индивидуалната квота на всеки производител на краве мляко, подал заявление за продажба на индивидуални квоти, се задържат в полза на Националния млечен резерв, без да се заплащат.
            Желаещите да продадат индивидуалната си квота, подават заявление в срок от 5 Септември  до достигане на количествата заявени индивидуални млечни квоти за закупуване, но не по-късно от 10 октомври на календарната година.
 
            Когато количествата за закупуване надвишават количествата за продажба, при избора на кандидатите за закупуване, предимство се дава на производители, отговарящи на критериите на Регламент 853/2004, Раздел ІХ Сурово мляко и млечни продукти, относно първичното производство на краве мляко (здравни изисквания, хигиена във фермите за производство на мляко; критерии за сурово мляко); изисквания относно млечните продукти (изисквания за температура; за топлинна обработка; критерии за млечни продукти; критерии за сурово мляко); обвиване и опаковане; етикетиране и идентификационна маркировка.
            След приключване на срока за подаване на заявления за продажба, се установява състоянието на заявените количества за закупуване и тези за продажба. На база оторизираните суми, след окончателна калкулация сектор „Мляко” изпраща уведомително писмо за извършване на плащанията до всички одобрени купувачи със срок за превеждане на описаната сума до 1 месец от датата на изходящия номер. При неизпълнение за плащане в срок до 1 месец от изпращане на уведомителното писмо, съответния купувач губи право на участие като количеството се публикува на интернет страницата на ДФЗ – РА, с определен минимален срок за подаване на заявление за закупуване. Ако тези количества не бъдат закупени, те остават притежание на продавача на индивидуална квота като 5-те %, удържани по чл. 26, ал. 2, от Наредба №23/2007 год.  няма да му бъдат възобновени.
            При извършване на плащането от страна на купувачите, РА има задължението да преведе сумата на съответните производители и да уведоми както купувачите, така и продавачите за настъпилите промени в индивидуалните квоти.
Удостоверение за продажба на индивидуална квота се издава в срок от 30 работни дни от датата на последното извършване на плащане от купувачите.
 
 
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ
 
            При унищожаване или изгубване на удостоверение, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” издава на производителя дубликат въз основа на писмено заявление, подадено в съответната Областната дирекция,отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, лично от бенефициентите,. придружено с декларация за истинност на обстоятелствата по чл. 43 от Административно процесуалния кодекс. Дубликатът се издава в 14-дневен срок от постъпване на заявлението и заменя оригинала.
             Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” - РА” издава дубликат на удостоверения за превръщане, прехвърляне, покупка или продажба на индивидуални квоти.     
            В случай, че оригиналът на удостоверението бъде открит, той трябва да се предаде в съответната ОД,отдел „ПСМП  за унищожаване.
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
12 август 2016
Приключва приемът на заявления по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020
12 август 2016 г.
Започва прием на заявления по Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 г.
15 август 2016
Започва прием на заявления по Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 г.
31 август 2016 г.
Приключва приемът на заявления по схема за Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните (втори транш).

 

Директни плащания 2014 г.

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

 

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две