Текущи обяви

Обръщение към кланици и стопани с налични агнета/ярета:

 Държавен фонд „Земеделие” кани всички кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, с категория свързана дейност код „SH” (клане), да кандидатстват за помощ de minimis съгласно регламент (ЕС) 1407/2013 за организиране изкупуването на дребни преживни животни за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация на добито от тях месо.

Подробна информация може да намерите в указанията на следния линк:

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/14-04-2022-de-minimis-14072013-/

Информация за кланици в съответна област, може да намерите в регистърът на БАБХ. Избира се областта, след това СЕКЦИЯ I – Месо от домашни копитни и Код –SH, търсене и излизат кланиците в конкретната област,наследния линк:

  https://food.bfsa.bg/odbh-user/r11/index.xhtml

 

Информация за допустимите земеделски стопани и допустим брой агнета/ярета за изкупуване, можете на намерите тук:

Контакт с Областните дирекции на Фонда може да намерите на следния линк:

 

Моля за Вашата резолюция, дирекция „Информационни технологии” да извършат съответните действия.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

Държавен фонд ”Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, както и Споразумение за приемане от страна на ДФ „Земеделие” на застрахователни полици, при условия на разсрочено плащане на застрахователните премии през 2022 година, при кандидатстване за краткосрочни кредитни схеми за подпомагане.  

 

РЕГИСТЪР

 на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие”

за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2022 г.

 

    1.      „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД;

2.      ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД;

3.      ЗД ЕВРО ИНС” АД;

4.      ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД;

5.      ЗЕАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

6.      ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД;

7.      ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”;

8.      ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД; 

9.      ЗАД „АРМЕЕЦ”;

10.    ЗК „УНИКА” АД;

11.    „ОЗОК ИНС“ АД;

 

 

 ------------------------------------------------------------------ 

Образец на Споразумение за 2022 г., при прилагане на краткосрочни кредити през 2022 г., за издаване на застрахователни полици при разсрочено плащане 

 

Образец на споразумение за прилагане на Схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“” за 2022 година 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕГИСТЪР

 

 

 

на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие”

за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2021 г.

 

 

 

1.      ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД;

2.      „ДЖЕНЕРАЛИ  ЗАСТРАХОВАНЕ” АД;

3.      ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД;

4.      ЗД  ЕВРО ИНС” АД;

5.      ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД;

6.      ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“;

7.      ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”;

8.      ДЗИ  - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД;

9.      ЗК „УНИКА” АД; 

10.  ЗАД „АРМЕЕЦ”;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

  Държавен фонд „Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда по схемата за държавна помощ Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ през 2021 г.

 

Образец на споразумението може да намерите тук. 

 

 Обръщение към обекти за търговия и стопани с от които обектите за търговия с храни могат да закупуват продукция в размер до посочените обеми:

  Държавен фонд „Земеделие” кани всички обекти за търговия с храни, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, вписани в публичния регистър на БАБХ и публикувания списък, изготвен от БАБХ, да кандидатстват за помощ de minimis съгласно регламент (ЕС) 1407/2013 на обекти за търговия с храни за компенсиране на част от разходите за транспорт, дистрибуционна логистика и маркетинг на първична земеделска продукция (оранжерийно производство домати и краставици и отглеждани на открито домати, краставици и корнишони, череши и вишни, праскови и нектарини, кайсии и зарзали, ягоди и малини) с оглед нейната последваща реализация.

Подробна информация може да намерите в указанията на следния линк:

https://www.dfz.bg/assets/18360/Ukazania_de_minims_1407_TARGOVSKI_VERIGI_zelenchuci_plodove.pdf

Информация за обекти за търговия в съответната област, може да намерите тук:

Информация за допустимите земеделски стопани и допустим обем продукция (оранжерийно производство домати и краставици и отглеждани на открито домати, краставици и корнишони, череши и вишни, праскови и нектарини, кайсии и зарзали, ягоди и малини), можете на намерите тук

Контакт с Областните дирекции на Фонда може да намерите на следния линк:

 

https://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

       Държавен фонд ”Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно приемане от страна на ДФ „Земеделие” застраховки на земеделски култури, при условия на разсрочено плащане на застрахователните премии през 2020 година при кандидатстване за краткосрочни кредитни схеми за подпомагане. 

 Регистър на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие” за приемане от страна на Фонда на застрахователни договори за земеделски култури, при условия на разсрочено плащане на застрахователните премии през 2020 г. по краткосрочни схеми за подпомагане

---------------------------------------------------------------------------------------------

Обръщение към обекти за търговия и стопани с от които обектите за търговия с храни могат да закупуват оранжерийна продукция в размер до посочените обеми

  Държавен фонд „Земеделие” кани всички обекти за търговия с храни, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и вписани в публичния регистър на БАБХ, да кандидатстват за помощ de minimis съгласно регламент (ЕС) 1407/2013 за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, почистване, опаковане и други операции свързани с предлагането на свежи зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици и пипер) в търговската мрежа.

Подробна информация може да намерите в указанията на следния линк:

https://www.dfz.bg/assets/18014/Ukazania_de_minims_1407_TARGOVSKI_VERIGI_zelenchuci_oranjerii.pdf

Информация за обекти за търговия в съответната област, може да намерите в националният електронен регистър на обектите за производство и търговия с храни от животински и неживотински произход, който е публичен и достъпен на интернет страницата на БАБХ на линка: http://food.bfsa.bg/ или на ДФ „Земеделие“ на следния линк:

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/

21.05.2020 - Списък на локални вериги (търговски обекти) предлагащи български оранжерийни зеленчуци :

https://www.dfz.bg/assets/18170/Tabloca_lokalni_verigi_-_aktualen_za_publikuvane.xlsx

Информация за допустимите земеделски стопани и допустим обем оранжерийна продукция, можете на намерите тук:

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/

Контакт с Областните дирекции на Фонда може да намерите на следния линк:

https://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/

 

 

Обръщение към кланици и стопани с налични агнета/ярета:

Държавен фонд „Земеделие” кани всички кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните членки, отговарящи на Приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, с категория свързана дейност код „SH” (клане), да кандидатстват за помощ de minimis съгласно регламент (ЕС) 1407/2013 за организиране изкупуването на дребни преживни животни за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация на добито от тях месо.

    Подробна информация може да намерите в указанията на следния линк: 

https://www.dfz.bg/assets/17949/Ukazania_de_minimis_klanici.pdf

    Информация за кланици в съответна област, може да намерите в регистърът на БАБХ. Избира се областта, след това СЕКЦИЯ I – Месо от домашни копитни и Код –SH, търсене и излизат кланиците в конкретната област, на следния линк: https://food.bfsa.bg/odbh-user/r11/index.xhtml

Информация за допустимите земеделски стопани и допустим брой агнета/ярета за изкупуване, можете на намерите тук: 

Списък с допустими земеделски стопани

Контакт с Областните дирекции на Фонда може да намерите на следния линк:

https://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

  Държавен фонд „Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда по схемата за държавна помощ Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ през 2020 г.

 

Образец на споразумението може да намерите тук.  

РЕГИСТЪР

на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие”

за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2020 г.

Актуализирането на регистъра ще се извършва при подписване на всяко следващо Споразумение.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

  Държавен фонд „Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда по схемата за държавна помощ Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ през 2019 г.

 

Образец на споразумението може да намерите тук.

 

РЕГИСТЪР

на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие”

за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 РЕГИСТЪР на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие” през 2018 г. за разсрочено плащане на застрахователни премии по краткосрочни схеми за подпомагане

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

 

       Държавен фонд ”Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно приемане от страна на ДФ „Земеделие” застраховки на земеделски култури, животни, машини, съоръжения и друго имущество при условия на разсрочено плащане на застрахователните премии през 2018 година по краткосрочни схеми за подпомагане. 

 

Образец на споразумението може да намерите тук.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обръщение към застрахователите на селскостопанска продукция:

  Държавен фонд „Земеделие” кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда по схемата за държавна помощ Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ през 2018 г.

Образец на споразумението може да намерите  тук.

 

 

РЕГИСТЪР на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФ „Земеделие”за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2018г.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4