Директни плащания 2007-2013 - Схеми и мерки

  • Национални доплащания
  • Подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
  • Национални доплащания за животни
  • Схема за преразпределително плащане (СПП)
  • Мярка 213 - „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи”
  • Специфично подпомагане
  • Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони
  • Мярка 214 - "Агроекологични плащания"
  • Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

203 168 820 лв

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
30 септември 2022 г.
Приключва прием на документи по Помощ за сертифициране на стопанства в сектор "Плодове и зеленчуци" по стандарта GLOBAL G.A.P