Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Кампания 2020

 • Искане за издаване на удостоверение за декларирани площи/животни за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 12.0 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 533.79 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 514.51 KB
 • Заповед РД 09-370/29.04.2020г. за обявяване на райони, засегнати от специфични ограничения, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от мярка 13 по ПРСР 2014 – 2020г. - отвори документа 1004.92 KB
 • Заповед № РД 09-360/27.04.2020, с която е изменена и допълнена Заповед № 09-232 от 28.02.2020 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2020 относно мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020 - отвори документа 127.51 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17,пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 (за площи с култура памук) - Образец - отвори документа 385.64 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17,пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 (за площи с култура коноп) - Образец - отвори документа 391.81 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ - Образец - отвори документа 328.12 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020 - форма за ЕТ/Юридически лица - Образец - отвори документа 593.67 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020 - форма за Физически лица - Образец - отвори документа 592.2 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2020 - форма за ЕТ/Юридически лица - Образец - отвори документа 179.37 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2020 - форма за Физически лица - Образец - отвори документа 177.69 KB
 • Заповед № РД 09-229/28.02.2020г. с която се одобрява окончателния слой „Постоянно затревени площи” за Кампания 2020 - отвори документа 131.82 KB
 • Заповед 03-РД/734 от 06.03.2020г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 303.51 KB
 • Основни моменти при въвеждане на данни по схеми и мерки за директни плащания по електронен път в Системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ) – Kампания 2020 - отвори документа 505.77 KB
 • Заповед № 09-232 от 28.02.2020 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2020 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 291.94 KB

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5