Кампания 2022

 • Проект на Заповед за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2022 г., за изкупеното и премирано в референтния период 2007 - 2009 г., количество тютюн по сортови групи - отвори документа 333.86 KB
 • Заповед № РД 09-1352/14.12.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5–9 животни) за Кампания 2022 - отвори документа 152.22 KB
 • Заповед № РД 09-1354/14.12.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10–49 животни) за Кампания 2022 - отвори документа 162.78 KB
 • Заповед № РД 09-1349/14.12.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2022 - отвори документа 152.67 KB
 • Заповед № РД 09-1355/14.12.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2022 - отвори документа 163.63 KB
 • Заповед № РД 09-1347/14.12.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2022 - отвори документа 152.69 KB
 • Заповед № РД 09-1350/14.12.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2022 - отвори документа 153.56 KB
 • Заповед № РД 09-1348/14.12.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2022 - отвори документа 153.46 KB
 • Заповед № РД 09-1351/14.12.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2022 - отвори документа 152.61 KB
 • Заповед №РД 09-1319 от 02.12.2022 г. с която се одобряват проекти на специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 - отвори документа 219.44 KB
 • Заповед № 03-РД/5175 от 22.11.2022 г., с която се предоставя възможност за подаване на документи за реализация на плодове и зеленчуци през СЕУ - отвори документа 255.29 KB
 • Заповед № 03-РД/3792 #1 от 21.11.2022 г. за удължаване на срока за въвеждане на данни в СВДВИ за Кампания 2022 - отвори документа 21.24 KB
 • Заповед № РД 09-1251/09.11.2022г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2022 - отвори документа 148.54 KB
 • Заповед № РД 09-1252/09.11.2022г. за определяне размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2022 - отвори документа 149.55 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 540.76 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - Кампания 2022 - отвори документа 213.48 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци (КЛЧ) - Кампания 2022 - отвори документа 230.2 KB
 • Заповед № 03-РД/4451 от 21.10.2022 г., с която се предоставя възможност за подаване на документи за реализация на мляко и месо през СЕУ - отвори документа 249.22 KB
 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания Кампания 2022 - отвори документа 12.57 KB
 • Заповед № 03-РД/3792 от 27.09.2022 г. за стартиране на СВДВИ за Кампания 2022 - отвори документа 481.7 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 2.26 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 2.1 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 3.16 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 3.7 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 3.22 MB
 • Заповед РД 09-503/27.04.2022 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" за кампания 2022 г. - отвори документа 369.01 KB
 • Заповед РД 09-493/20.04.2022 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и климат" за кампания 2022 г. - отвори документа 376.08 KB
 • ЗАПОВЕД № РД09-443 от 18.04.2022г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009г. по Мярка 12, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. - отвори документа 356.45 KB
 • ЗАПОВЕД № РД09-384 от 29.03.2022г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009г. по Мярка 13, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. - отвори документа 357.21 KB
 • НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2022 - отвори документа 852.82 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2022 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 264.55 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2022 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 266.47 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2022 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 868.72 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2022 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 858.91 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни по ЗДП в заявление за подпомагане по директни плащания кампания 2022 - отвори документа 380.75 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни в заявление за подпомагане по директни плащания кампания 2022 - отвори документа 463.8 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ (образец) - отвори документа 555.41 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с коноп (образец) - отвори документа 649.96 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с памук (образец) - отвори документа 563.66 KB
 • Декларация за запознаване с опрeдeленията за нередност - отвори документа 436.36 KB
 • Декларация за лични данни - отвори документа 345.01 KB
 • Информация от закона за защита на личните данни - отвори документа 189.49 KB
 • Заповед № РД 09-157 от 01.03.2022г. с която се одобрява окончателния слой „Постоянно затревени площи” за Кампания 2022 - отвори документа 1.04 MB
 • Заповед № 03-РД/700 от 02.03.2022г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 247.55 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4