Кампания 2022

 • Заповед № 03-РД/3792 от 27.09.2022 г. за стартиране на СВДВИ за Кампания 2022 - отвори документа 481.7 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 2.26 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 2.1 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 3.16 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 3.7 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 3.22 MB
 • Заповед РД 09-503/27.04.2022 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" за кампания 2022 г. - отвори документа 369.01 KB
 • Заповед РД 09-493/20.04.2022 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по мярка 10 "Агроекология и климат" за кампания 2022 г. - отвори документа 376.08 KB
 • ЗАПОВЕД № РД09-443 от 18.04.2022г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009г. по Мярка 12, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. - отвори документа 356.45 KB
 • ЗАПОВЕД № РД09-384 от 29.03.2022г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009г. по Мярка 13, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. - отвори документа 357.21 KB
 • НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2022 - отвори документа 852.82 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2022 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 264.55 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2022 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 266.47 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2022 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 868.72 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2022 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 858.91 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни по ЗДП в заявление за подпомагане по директни плащания кампания 2022 - отвори документа 380.75 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни в заявление за подпомагане по директни плащания кампания 2022 - отвори документа 463.8 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ (образец) - отвори документа 555.41 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с коноп (образец) - отвори документа 649.96 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с памук (образец) - отвори документа 563.66 KB
 • Декларация за запознаване с опрeдeленията за нередност - отвори документа 436.36 KB
 • Декларация за лични данни - отвори документа 345.01 KB
 • Информация от закона за защита на личните данни - отвори документа 189.49 KB
 • Заповед № РД 09-157 от 01.03.2022г. с която се одобрява окончателния слой „Постоянно затревени площи” за Кампания 2022 - отвори документа 1.04 MB
 • Заповед № 03-РД/700 от 02.03.2022г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 247.55 KB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

203 168 820 лв

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
30 септември 2022 г.
Приключва прием на документи по Помощ за сертифициране на стопанства в сектор "Плодове и зеленчуци" по стандарта GLOBAL G.A.P