Мярка 10 - „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате по направления:

► „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)”;

► „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение”;

► „Контрол на почвената ерозия”;

трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението.

Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предход¬ната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте си¬гурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията на самите фер¬мери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата годи¬на от поетото задължение трябва да представите документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

► Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;

► Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;

► Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

3. Заявенo e направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни” и/или „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” по мярка 10, без да са заявени животни към него.

При кандидатстване по някое от горе-посочените направления по мярка 10 е необходимо да имате налични животни, които да заявите със съответният код.

4. Направление: ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)”.

Земеделските стопани в заявлението за подпомагане/плащане по направление ВПС са заявили, че ще поддържат затревените площи чрез паша и в заявлението за подпомагане/плащане не са декларирани животни. Ако заявите направление ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)” с код за паша, трябва да имате налични животни в стопанството при спазване на изискването за мин. 0.15 ЖЕ/ха.

5. Направление: „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”.

5.1. Намален е броят на животните, декларирани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи". Ако намалите броя на одобрените животни поради клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие на документи, които удостоверяват причината за намалението. Срокът за това е 80 дни след края на кампанията. Ако намалението/събитието е настъпило след тази дата, копието може да бъде представено заед¬но със заявлението за следващата година. Субсидията която ще получите за текущата кампания ще е за наличният брой животни (в случай че сте предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен случай ангажимента ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по направ¬лението;

5.2. Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на БАБХ. Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да по¬дадете заявление за подпомагане, за да актуализирате информацията за броя животни, които отглеждате, в регистрите на агенцията. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката на място установи несъответствия, се налагат санкции по Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните;

5.3. Заявени са животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” по мярка 10, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

6. Направление: „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”.

Максималният размер на стопанството за одобрение по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” е 50 ха. Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявленията, в случаите когато бенефициента заяви повече от 50 ха по това направление.

7. Заявяване на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” с по-малко от изискуемият брой животни/животински единици (ЖЕ).

При заявяване на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” задължително условие е да имате поне 50 овце или 10 говеда или 10 ЖЕ при комбинация им.

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.