Мярка 11 - „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате по направление „Биологично растениевъдство” трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението. Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предход¬ната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте сигурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията на самите фермери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите документ за преминато обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

- Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;

- Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;

- Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина; - Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.

3. Фермерите, които кандидатстват за първи път по мярка 11 „Биологично земеделие” нямат договор с контролиращо лице, сключен преди 31 декември на годината преди кандидатстването.

За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е 01 март 2015 г. Ако планирате да кандидатствате по мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва до 31 декември на годината преди подаването на заявление за подпомагане да сключите договор с контролиращо лице, удостоверяващо отглеждането на културите, животните или пчелните семейства по биологичен път. За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е 01 март 2015 г. В противен случай не получавате одобрение за подпомагане. По време на петгодишния период на подпомагане (до 30 септември на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане) трябва поне веднъж да получите от контролиращото лице сертификат или писмено доказателство за съответствие на продуктите с правилата на биологичното производство и да го предоставите в ДФ „Земеделие” най-късно до 30 октомври на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане.

4. В заявлението за подпомагане или плащане е отбелязан грешен код за заявените парцели, пчелни семейства или животни.

В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от Вас код за заявените парцели, пчелни семейства или животни, няма да получите плащане за съответната година.

 

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - Не всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един блок на земеделско стопанство (БЗС), то всички парцели в този БЗС трябва да са заявени за отглеждане по правилата на биологично производство. Това е едно от задължителните условия за участие в мярката. В противен случай не получавате одобрение за целия блок на земеделското стопанство.

БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО - Не са актуализирани данните за броя пчелини в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията. Така ще избегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато броят на пчелните семейства, записани в регистъра на БАБХ, е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението.  Броят на пчелните семейства е намален под 20. Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия петгодишен период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не получавате плащане за съответната годи¬на. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 20, ще получите финансово подпомагане само за наличния брой семейства.

БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО - Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на животните в регистрите на агенцията. Така ще из¬бегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато в предоставеният договор или анекс с контролиращо лице, не са отбелязани всички идентификатори (ушни марки) на животните от заявения вид в стопанството Ви, няма да получите субсидии по направлението.  Броят на животинските единици (ЖЕ) и/или площта не отговаря на минималният изискуем. Трябва да заявите най-малко 1 ЖЕ от вид и най-малко 0.5 ха площ - пасища или фуражни култури.  В договора/анекса с контролиращото лице не присъстват всички заявени животни от вид. Всички регистрирани в БАБХ животни от заявения вид в стопанството трябва да са включени в договор и/или анекс с контролиращо лице за биологично производство.  Заявени са животни по направление „Биологично животновъдство” по мярка 11, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.