Грешки и автоматични проверки Кампания 2017

ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПO ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

 

За всеки бенефициент – при подаване на заявлението, въз основа на наличните данни към момента на въвеждането им в ИСАК, системата ще направи проверки и ще излезе документ преди разпечатването на заявлението. Това са предварителни проверки, които се правят при подаване на заявлението за подпомагане – т.нар. автоматични проверки, които са част от заявлението през последните години, но нямат характер на административни проверки. Извършват се единствено с цел информираност на кандидата.

Резултатите от тези проверки се разпечатват отделно и се дава възможност всеки кандидат да се запознае с тях и да отстрани тези от тях, които смята, че действително са грешки, а не негово изрично решение. От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.

Сред най-често допусканите грешки от кандидатите по директните плащания са:

- Декларирани са площи, за които няма регистрирано правно основание за ползване;

- Заявена е схема за подпомагане на площ, без да са заявени парцели към нея;

- Не е спазено изискването за минимална площ за стопанството по схема;

- Деклариране за подпомагане на култури, които не отговарят на условията за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания;

- Декларирани за подпомагане са парцел/и с култура подходяща по схема/мярка за подпомагане по директни плащания, но не е заявена съответната схема/мярка;

- Заявена е схема за животни, но няма заявени животни;

- Стопанството на кандидата, заявено по схемите за подпомагне за животни по директни плащания, не отговаря на условията за подпомагане по схемите и мерките за подпомагане;

- Декларират се животни, които не отговарят на условията за подпомагане на допустимо животно по съответната схема/мярка.

ВАЖНО!

Кандидатите, заявили някоя от следните схеми: Схема за млади земеделски стопани (МЗС), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) (за животните с направление „мляко“), Биволи, схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, както и схемата за специално плащане за Памук, следва задължително да се запознаят с изискванията за предоставяне на субсидия по съответната схема по отношение сроковете и изискванията за предоставяне на допълнителни документи, съгласно разпоредбите в Наредба № 3 от 17.02.2015г., за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;


За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за животни с направление „мляко“:

 

Документите за доказване на реализирано мляко трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. и се представят в срок от 5 до 30 октомври 2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА  по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.


За кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци:


Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2017 в периода 1 до 31 януари 2018 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

Документите, които ще се използват за доказване на минимални добиви от плодове и зеленчуци  за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 фев. 2017г. - 31 януари 2018 г.

За кандидатите по Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Кандидатите, които завяват за първи път през 2017 г. участие по схемата трябва да предоставят до 1 декември  2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ документ за придобити професионални умения и познания.

За кандидатите по Схемата за специално плащане за памук (Памук)

Земеделските стопани трябва да предоставят:

1. сертификат, издаден при условията и по ред, определен от Закона за посевния и посадъчния материал, за сортовете, вписани в Сортовата листа на Република България или документ/етикет, издаден от съответната служба на държавата-членка, за сортовете вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз – при подаване на заявлението за подпомагане;

2. сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук, а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и складови разписки до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“-РА по  постоянен адрес на кандидата - физическо лице или адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.


Кандидатите, заявили някоя от следните схеми: Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ), Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) и Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК) (за животните с направление „месо“), следва задължително да се запознаят с изискванията за предоставяне на субсидия по съответната схема по отношение сроковете и изискванията за доказване на приплоди в стопанството, съгласно разпоредбите в Наредба № 3 от 17.02.2015г., за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

 

В стопанството на кандидатите трябва да са регистрирани новородени животни в периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г


Новородените животни трябва да са регистрирани в същия срок и в БАБХ.

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.