Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението. Изключение от правилото е направлението „Традиционни практики за се¬зонна паша (пасторализъм)". Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предход¬ната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте си¬гурни, че декларирате едни и същи земи. Често изчисленията на самите фер¬мери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата годи¬на от поетото задължение трябва да представите документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

► диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, обучение или информационни занятия, издадено от обучаваща институция;

► уведомително писмо за извър¬шени плащания по Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" по програма САПАРД;

► сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни или пчелни продукти с правилата за биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден от кон¬тролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните. (само за направления „Биологично растениевъдство" и „Биологично пчеларство").

3. В заявлението за плащане е отбелязан грешен агроекологичен код за заявените парцели, пчелни семейства.

В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от Вас код за заявените парцели и/или пчелни семейства, няма да получите плащане за съответната година.

4. Заявенo e направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни” и/или „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” по мярка 214, без да са заявени животни към него.

При кандидатстване по някое от посочените две направления по мярка 214 е необходимо да имате налични животни, които да заявите със съответния код.

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един БЗС, всички парцели трябва да са заявени за отглеждане по биологичен път. Това е едно от задължителните условия за участие в мярката. В противен случай не получавате одобрение за целия блок на земеделското стопанство. е е изпратено уведомление в 10-дневен срок за смяна на отглежданата по биологичен начин култура или промяна в периода на преход на даден парцел. Трябва писмено да информирате ДФЗ, когато променяте подпомаганата култура, както и когато удължите периода на преход на даден парцел (или го върнете в период на преход). Срокът за това е 10 работни дни след промяната. Към уведомлението трябва да приложите нов план за сеитбооборот или документ, който потвърждава нуждата за удължаване на периода на преход. Приложенията трябва да са заверени от контролиращото лице.

БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО - са актуализирани данните за броя пчелини в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията. Така ще из¬бегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато броят на пчелните семейства, записани в регистъра на БАБХ, е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението.  Броят на пчелните семейства е намален под 20 Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия петгодишен период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не получавате плащане за съответната година. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 20, ще получите финансово подпомагане за наличния брой семейства.

► ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ (ВПС) - Земеделските стопани в заявлението за плащане по направление ВПС са заявили, че ще поддържат затревените площи чрез паша и в заявлението за плащане не са декларирани животни. Ако заявите направление ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)” с код за паша, трябва да имате налични животни в стопанството при спазване на изискването за мин. 0.15 ЖЕ/ха. Когато животните не фигурират в ИСАК, площите, с които канди¬датствате, не подлежат на подпомагане за съответната година.

► ОПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ МЕСТНИ ПОРОДИ -Намален е броят на животните, декларирани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи". Ако намалите броя на одобрените животни поради клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие на документи, които удостоверяват причината за намалението. Срокът за това е 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявление за плащане. Ако намалението/събитието е настъпило след тази дата, копието може да бъде представено заед¬но със заявлението за следващата година. Субсидията която ще получите за текущата кампания ще е за наличният брой животни (в случай че сте предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен случай ангажимента ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по направ-лението.  Не са актуализирани данните за животните в стопанството в регистъра на БАБХ. Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да по¬дадете заявление за подпомагане, за да актуализирате данните за отглежданите от Вас животни. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката на място установи несъответствия, се налагат санкции по Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.  Заявени са животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” по мярка 214, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

► ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА СЕЗОННА ПАША НА ЖИВОТНИТЕ (ПАСТОРАЛИЗЪМ) - Заявени са по-малко от изискуемият брой животни/животински единици (ЖЕ) по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)”. При заявяване на това направление задължително условие е да имате поне 50 овце или 10 говеда или 10 ЖЕ при комбинация им.

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.