Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Мярка 12 - „Плащания за Натура 2000 и рамковата директива за водите”

Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи, включително ливади и пасища от горски територии, в обхвата на защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие и за които има издадени заповеди за тяхното обявяване.

Подпомагането по тази мярка се предоставя под формата на годишно плащане на хектар. Компесаторното плащане е за направени разходи и претърпени загуби на земеделски стопани, които спазват забраните и ограниченията за земеделска дейност, разписани в заповедите за обявяването на защитените зони.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, заявили минимален размер на ползваната площ за подпомагане от 0.3 ха, при минимален размер на парцела от 0.1 ха.

За заявените площи се спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Забраните, за които ще се извършва компенсаторно плащане са:

♦ Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива;

♦ Забрана за косене на ливадите:

до 1 юли;

от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;

от периферията към центъра, преди 15 юни;

♦ Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

♦ Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.

Забраните са комбинират в следните групи:

А – забрани, важащи за постоянни пасища по т. 1, 2 и 4;

B – забрани, важащи за обработваеми земи по т. 1 и 3;

C – забрани, важащи за трайни насаждения по т. 1 и 3.

  • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ - Кампания 2016 - отвори документа 342.25 KB
  • Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - отвори документа 423.47 KB

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”