Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

С цел постигането на последователност в прилаганата политика и отчитането в максимална степен на националната специфика, СЕПП в България ще се прилага до 31 декември 2020 г.

За да достигне подпомагането до по-широк кръг от земеделски стопани, минималният размер на стопанствата, които могат да получават директни плащания е намален на 0.5 ха за всички видове стопанства.

Прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с производството, т.е. размерът на подпомагане не зависи от вида култура, която се отглежда. Допустимите за отпускане на помощи земи са:

♦ обработваема земя;

♦ постоянно затревени площи (ПЗП) – пасища, мери и ливади – при заявяването за подпомагане на ПЗП или временни пасища в ИСАК се следи за гъстота от 0,15 животински единици на хектар;

♦ трайни насаждения.

Допустими бенефициенти по СЕПП са всички земеделски стопани, в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на страната. Земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата, когато са регистрирани като земеделски производители и ползват на правно основание площите, които заявяват за подпомагане.

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта е земите, с които се кандидатства, да отговарят на изискванията за кръстосано съответствие и върху тях да се извършва земеделска дейност.

С цел по-балансирано разпределение на средствата за директни плащания между земеделските стопани ще се прилага намаление на плащането по СЕПП, след приспадане на разходите за заплати, осигуровки и данъци, декларирани от земеделския стопанин, които са свързани със земеделската му дейност. Прилагането на този инструмент предвижда намаление за сумите над 150 000 евро в размер на 5%, а за суми над 300 000 евро - 100%.


Държавен фонд „Земеделие” - РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да избегнат намалението на плащанията. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”