Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Политика за поверителност

Цели, Законосъобразност на обработването на лични данни:

   Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 или Общ регламент относно защитата на данните, Държавен фонд “ЗЕМЕДЕЛИЕ” се явява администратор на лични данни, съгласно разпоредбите на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679.
   ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”с адрес: гр.София 1618, "Цар Борис III" 136, тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202, ел.поща: dfz@dfz.bg, уебсайт: www.dfz.bg, в качеството си на администратор събира и обработва лични данни на физически лица на основание чл. 6, параграф 1, буква “в” от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно “обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора” и чл. 6, параграф 1, буква “д” от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно “обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора”.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни:   
    При обработката на лични данни, ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” се ръководи от следните принципи: · Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; · Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни; · Ограничение на целите на обработване; · Точност и актуалност на данните; · Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни; · Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Права на субектите на данни:
    Всеки субект на данни има следните права, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 · Право на достъп до личните си данни и правото да получи информация за каква цел се обработват, кои са получателите на данни, срокът на обработването им. ·
    Право да поиска коригиране на личните си данни, ако същите са неточни, както и правото да на жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
— Право да поиска от администратора да ограничи обработването на личните данни в случаите когато:
  ♦ личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;
  ♦ обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

  ♦ администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  ♦ субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни.
— Право да поиска личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне;
— Право да възрази пред администратора срещу обработването на личните данни по всяко време, като посочи основанията за това;
— Да бъде уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните му данни, като администраторът следва да уведоми субекта за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
— Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му във връзка с личните данни са били нарушени;
— В случай, че личните данни се обработват на основание дадено съгласие, има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора
— Право да подаде жалба. Едно от основните права на всяко физическо лице, гражданин на държава-член на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/67 е правото на жалба. Ако лицето счете, че законните му права и интереси, във връзка с защитата на личните му данни да нарушение, то тогава то има право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни, с адрес: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София- 1592. Тел. 02 9153 518, ел.поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

Получатели на лични данни:
    Трети лица, на които ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” предоставя лични данни са:
— компетентни публични органи в производства пред тях;
— друго лице, когато се изисква по закон;
— обработващ лични данни
   Във връзка с исканията за предоставяне на информация, на основание Закон за достъп до обществена информация, молим всички заявители да имат предвид, че предоставяната им информация ще бъде със заличени лични данни на физическите лица.

Срок на съхранение на лични данни:
   Личните данни, обработвани от ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” във връзка с различните услуги, които фондът предоставя имат различни срокове на съхранение, в зависимост от естеството на предоставяната услуга. Личните данни се съхраняват за период, не по-дълъг от нормативно определения.

Мерки за защита на лични данни:
   С цел осигуряване на адекватно ниво на защита на обработваните от ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” лични данни са предприети следните мерки:
   ♦ подходящи технически и организационни мерки;
  ♦ минимизиране на обема обработвани лични данни, необходим за постигане на съответните цели.
   ♦ своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент;

Длъжностното лице по защита на данните в ДФ „Земеделие“: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 136,
адрес на ел. поща: dpo@dfz.bg

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20 октомври 2020 г.
Приключва прием по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.
20 октомври 2020 г.
Започва прием на заявления по помощ de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.
26 октомври 2020 г.
Започва прием по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3".
26 октомври 2020 г.
Започва прием на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г.
26 октомври 2020 г.
Започва втори прием по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза.
30 октомври 2020 г.
Приключва прием на заявления по схемата Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.