Информационен център

Информационен център

Държавен фонд „Земеделиe“-Разплащателна агенция

Централа: 02/81-87-100; 02/81-87-202

 

Приемни дни за бенефициенти

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приемен ден: понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа

 

С дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (ДДПМРСР) можете да се свържете:

За възложители по ЗОП и по ПМС 160 от 01 юли 2016 г. на тел. 02/ 81 87 317

За статуса на подадените проекти можете да направите индивидуална справка на:   https://www.prsr.bg.

Електронните адреси за контакт с ДДПМРСР са: 

vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg  - за кандидатите по общински мерки по ПРСР

chastni_prsr@dfz.bg - за кандидатите по частни мерки по ПРСР 

vomr@dfz.bg -  за изпълнение на договорни отношения за МИГ и кандидати по подхода ЛИДЕР

 

Дирекция „Оторизация” отговаря за обработка на заявките за плащане и проверка за спазване на задълженията от страна на ползвателите след сключването на договор. Ако имате договор по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и имате въпроси, свързани с изплащане на финансовата помощ или изпълнение на договорни задължения след плащане, информация може да получите на телефон 02/ 81 87 600 и 02/ 81 87 400, вътр.747 или по електронна поща като изпратите запитване на:

vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg  - за общински мерки

chastni_opprsr@dfz.bg  - за частни мерки

info_leader@dfz.bg - за проекти по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)/ ЛИДЕР

Информация ще получите и в  областните дирекции на ДФ „Земеделие” и териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието

 

 

 

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ

Приемен ден: сряда от 9:00 до 17:30 часа

 Записване за приемен ден: 02/ 81 87 589, 02/ 81 87 652

За Мярка 214 „Агроекологични плащания”, Мярка 10 „Агроекoлoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“ ще получите информация на телефон 02/ 81 87 203 и електронен адрес  aep@dfz.bg. За останалите схеми и мерки, администрирани от дирекция „Директни плащания“ отговарят телефони 02/ 81 87 449 и 02/ 81 87 479 и електронен адрес  sepp@dfz.bg.

За информация се обръщайте и към   областните дирекции на ДФ „Земеделие” и общинските служби „Земеделие” към Министерството на земеделието, храните и горите.

 

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ

Приемен ден: понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа

За отдел „Вино промоционални програми и лицензии” отговарят телефони: 02/ 81 87 504, 02/81 87 514, 02/81 87 513, 02/81 87 532; ел. адреси:

За Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор - ел. адрес: wine@dfz.bg  

За Промоционални програми - ел. адрес: promotion@dfz.bg

За Схема „Лицензии за износ“ - ел. адрес: expоrt@dfz.bg

 

За отдел „Училищни схеми” отговаря телефон 02/ 81 87 506, елекронен адрес: fv_sector@dfz.bg

 

За отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”:

За Национална програма по пчеларство - отговаря телефон 02/ 81 87 690, електронен адрес:  pmi_agri@dfz.bg

За Договорни отношения в сектора на млякото  - отговаря телефон 02/ 81 87 549, електронен адрес: pmi_agri@dfz.bg 

За Частно складиране и публична интервенция - отговаря телефон 02/ 81 87 690, електронен адрес: pmi_agri@dfz.bg  

 

За отдел „Организации на производители на плодове и зеленчуци” отговаря телефон 02/ 81 87 523 ел. адрес: oppz@dfz.bg

 

За информация се обръщайте и към   областните дирекции на ДФ „Земеделие”

 

 

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Приемен ден: четвъртък от 13:00 до 17:00 часа

            За дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/81 87 316, 02/81 87 520,  02/81 87 261  и електронна поща kratkosp@dfz.bg

За дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/ 81 87 216 и електронен адрес investsp@dfz.bg

За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”

                            

                              

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Приемен ден: четвъртък от 13:00 до 17:00 часа

За дирекция „Рибарство и аквакултури” –  отговаря на телефони 02/ 81 87 543 и 02/ 81 87 542 и електронен адрес ribarstvo@dfz.bg.

.

 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ 

За въпроси свързани с проверки чрез „Дистанционно проучване“ – отговаря на телефон 02/81 87 760

За въпроси свързани с контролни проверки – отговаря теленфон 02/81 87 257

За други въпроси – отговаря телефон 02/81 87 248

Електронен адресti_cu@dfz.bg

За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

 

 

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4