Обратно „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ София област

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“,

Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“  София област

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по …;
 • професионален опит: не се изисква;
 • минимален ранг: V младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), ако има такива;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).
 1. Документите следва да бъдат представени в 14-дневен срок, считано от 15.12.2023 г. до 28.12.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е М. Стойкова. Телефон за контакти: 02/8187 114.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес –
  гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ –
  www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Осъществява връзка между кандидатите за финансова помощ и Държавен фонд „Земеделие“.
 • Приема, регистрира и проверява пакетите от документи за окомплектованост и легитимност.
 • Участва в процеса на изготвяне на становища за одобрение/отхвърляне на проектите.
 • Въвежда данните от подадените заявления в Интегрираната система за администриране и контрол на ДФ „Земеделие“ /ИСАК/ и Интегрираната система за управление и наблюдение /ИСУН/.
 • Подпомага извършването на проверки – документални и на място, относно съществуването и размера на декларираните площи и активи на земеделски производители, състоянието и обезпечението, изпълнението на задълженията на земеделските производители по сключени договори с ДФЗ.

 1. Размер на основната заплата за длъжността е от 780 до 2600 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  СОФИЯ ОБЛАСТ

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/6181 от 22.12.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

Я. Митева

2.

Д. Димитрова - Кюлева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.         


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТВ ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  СОФИЯ ОБЛАСТ

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/6181 от 22.12.2023 г.  на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 15.01.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 • Програма за развитие на селските райони;
 •  Закон за подпомагане на земеделските производители;
 • НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 • Закон за държавния служител.

 1. Система за определяне на резултатите:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 10 верни отговора:
 • при 10 верни отговора – оценка 3.00;
 • при 11 верни отговора – оценка 3.20;
 • при 12 верни отговора – оценка 3.40;
 • при 13 верни отговора – оценка 3.60;
 • при 14 верни отговора – оценка 3.80;
 • при 15 верни отговора – оценка 4.00;
 • при 16 верни отговора – оценка 4.20;
 • при 17 верни отговора – оценка 4.40;
 • при 18 верни отговора – оценка 4.60;
 • при 19 верни отговора – оценка 4.80;
 • при 20 верни отговора – оценка 5.00.

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 2. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

поради неуспешно представяне на кандидатите, конкурсната процедура приключва без крайно класиране.

 

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)