Обратно МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, ОД гр. Бургас

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“  гр. Бургас

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по …;
 • професионален опит: не се изисква;
 • минимален ранг: V младши.
 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки;
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.
 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина), ако има такива;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).
 1. Документите следва да бъдат представени в 14-дневен срок, считано от 15.02.2024 г. до 28.02.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е М. Стойкова. Телефон за контакти: 02/8187 107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес –
  гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, в сградата на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Бургас на адрес – гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 5, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ –
  www.dfz.bg.
 2. Кратко описание на длъжността:
 • Разяснява целите, дейностите, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансовото подпомагане на земеделските производители по програмите, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие“.
 • Извършва проверки във връзка с исканията за финансово подпомагане и изготвя писмени становища, съгласно правилата за финансово подпомагане на земеделските производители, които предоставя на началника на отдела.
 • Поддържа пълна и актуална информация за постъпилите искания и предоставеното финансово подпомагане. При необходимост изготвя справки, отчети, анализи, във връзка с дейността на отдела и изпълнението на програмата, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие“.
 • Извършва проверки – документални и на място, относно съществуването и размера на декларираните площи, култури и активи от земеделските производители, състоянието и обезпечението, изпълнението на задълженията на земеделските производители по сключени договори с ДФ „Земеделие“.
 • Предприема действия за събиране вземанията на фонда, като изпраща покани до нередовни длъжници, изпраща в централно управление на фонда комплектувани документи за осъждане на нередовни длъжници, комплектува издадените изпълнителни листове за предаване на Националната агенция за приходите.
 • Подава на директора и началника на отдела необходимата информация /справки, отчети, анализи и др./ в определени срокове.
 • Въвежда данните от подадените заявления в Интегрираната система за администриране и контрол на ДФ „Земеделие“ /ИСАК/и Интегрираната система за управление и наблюдение /ИСУН/.
 • Изпълняват и спазват утвърдените писмените разпореждания, свързани със здравето и безопасността на работното място.
 1. Размер на основната заплата за длъжността е от 780 до 2600 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 2. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  ГР. БУРГАС

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/791 от 23.02.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

И. Люцканова

2.

Д. Желязкова-Маринова

3.

П. Дачева

4.

Й. Димитрова

5.

Б. Ананиев

6.

Н. Кръстев

7.

С. Прошева

8.

Н. Йорданова

9.

К. Каменова

10.

М. Христова

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.         


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  ГР. БУРГАС

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед  № 03-РД/791 от 23.02.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 19.03.2024 г. от 11:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие";

2. Закон за подпомагане на земеделските производители;

3. Закон за държавния служител;

4. Наредба № 3 от 10.03.2023г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;

5. Наредба № 10 от 27 юни 2023г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г.

6. Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

7. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;

8. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.012  по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

9. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2023-2027 ГОДИНА..

 1. Системата за определяне на резултатите е следната:
 • Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 въпроса с един възможен верен отговор.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 15 верни отговора:
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.00
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 3.20
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 3.45
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 3.60
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 3.80
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 21 верни отговора – оценка 4.20
 • при постигнати 22 верни отговора – оценка 4.40
 • при постигнати 23 верни отговора – оценка 4.60
 • при постигнати 24 верни отговора – оценка 4.80
 • при постигнати 25 верни отговора – оценка 5.00

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 2. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“  ГР. БУРГАС

 1. Б. Ананиев
 2. П. Дачева
 3. К. Каменова

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)