Обратно ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив,

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за две длъжности „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“

Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив,

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 1 /една/ година.
 • минимален ранг: IV младши

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки.

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) - при наличие на такива;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

 1. Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 10.06.2024 г. до 20.06.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез упълномощено лице, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа Х. Митрова. Телефон за контакти: 02/8187 107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, в сградата на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Пловдив на адрес – гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 20А, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Разяснява целите, дейностите, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансовото подпомагане на земеделските производители по програмите, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие“.
 • Осъществява връзката между кандидатите за финансова помощ и ДФ „Земеделие“.
 • Извършва проверки във връзка с исканията за финансово подпомагане и изготвя писмени становища, съгласно правилата за финансово подпомагане на земеделските производители, които предоставя на началника на отдела.
 • Проверява пакетите от документи за окомплектованост и легитимност.
 • Приема, регистрира и проверява пакетите от документи .
 • Изготвя становища за одобрение/отхвърляне на проектите.
 • Поддържа пълна и актуална информация за постъпилите искания и предоставеното финансово подпомагане. При необходимост изготвя справки, отчети, анализи, във връзка с дейността на отдела и изпълнението на програмата, мерките и схемите, прилагани в ДФ „Земеделие“.

 1. Размер на основната заплата за длъжността е от 933 до 2700 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2912 от 12.06.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

М. Стайков

2.

Р.  Янина

3.

В. Михайлова

4.

Й. Попов

5.

С. Диева

6.

Р. Терзиева

7.

Р. Самоковарева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.         


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2912 от 12.06.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

Д. Димитров

Представените копия от документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно – наличието на ранг или на една години професионален опит в сферата на функциите на длъжността старши експерт в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ ОД на ДФЗ гр. Пловдив


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ГР. ПЛОВДИВ, ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“,  

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2912 от 12.06.2024 г.  на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 11.07.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 • Програма за развитие на селските райони;
 • Закон за подпомагане на земеделските производители;
 • НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 • Закон за държавния служител.

 1. Система за определяне на резултатите:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста е 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 10 верни отговора:

 • при 10 верни отговора – оценка 3.00;
 • при 11 верни отговора – оценка 3.20;
 • при 12 верни отговора – оценка 3.40;
 • при 13 верни отговора – оценка 3.60;
 • при 14 верни отговора – оценка 3.80;
 • при 15 верни отговора – оценка 4.00;
 • при 16 верни отговора – оценка 4.20;
 • при 17 верни отговора – оценка 4.40;
 • при 18 верни отговора – оценка 4.60;
 • при 19 верни отговора – оценка 4.80;
 • при 20 верни отговора – оценка 5.00.

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 2. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.


Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)