Обратно ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Предварителна условност“, дирекция „Технически инспекторат“,  Държавен фонд „Земеделие“

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за една длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Предварителна условност“,
дирекция „Технически инспекторат“,

 Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 2 /две/ години и/или минимален ранг: IV младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки- хранителни технологии;
 • допълнителна квалификация/обучение: Езикова квалификация — ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕС, шофьорска книжка, категория В

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 12 - дневен срок, считано от 15.02.2024 г. до 26.02.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа А. Николова - Чолакова. Телефон за контакти: 02/8187114.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ – https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Прилага общите политики на Разплащателната агенция;
 • Запознава се с приложимото европейско/национално законодателство относно предварителните условия;
 • Изготвя доклади за проверка, инструкции и указания за работа на служителите, извършващи проверки предварителните условия;
 • Извършва постоянен преглед на методологията и качеството на докладите за проверка и инструкциите и ги осъвременява, в случай на необходимост;
 • Следи отблизо (ежедневно) за промени в европейското/национално законодателство относно предварителните условия;
 • Анализира предложенията за подобрения на документите и контролните механизми направени от служителите, извършващи проверки по предварителните условия;
 •  Изготвя рискови критерии за нуждите на анализа на риска на заявленията и избора на контролната извадка; предварителните условия;
 • Изготвя доклади и отчети за работата на отдела;

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 780 до 2900 лв., като ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРЕДВАРИТЕЛНА УСЛОВНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/763 от 21.02.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

И. Иванов

2.

С. Томанова

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРЕДВАРИТЕЛНА УСЛОВНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/763 от 21.02.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 14.03.2024 г. от 11:00 часа в

сградата на Държавен фонд „Земеделие“– гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

 1. Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди

провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 •  Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 •  Закон за държавния служител;
 •  Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;
 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
 • Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия;
 • Директива на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници(Нитратна директива);
 •  Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
 •  Заповед № РД-606/28.08.2019 г. за определяне на водите, които са замърсени и

застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници (МОСВ);

 •  Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите (Заповед № РД 09-222/27.02.2020 г. и Заповед № РД-237/17.03.2020 г.).

III.Системата за определяне на резултатите е следната:

      Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и интервю.

      Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста е 35 минути.

     Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 12 верни отговора:

 • при постигнати 13 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 14 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 15 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 16 верни отговора – оценка 4.00
 • при постигнати 17 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 18 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 19 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 20 верни отговора – оценка 5.00

     Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

     Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю.

           Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00.

    Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е оценка 3. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.

           Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.


Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРЕДВАРИТЕЛНА УСЛОВНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 1. С. Томанова

  2.  И. Иванов

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)