Обратно СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция София град

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Регионална разплащателна агенция“, Областна дирекция София град

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 1 /една/ година и/или минимален ранг: IV младши
 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областите социални, стопански и правни науки, аграрни науки и ветеринарна медицина; технически науки.
 • шофьорска книжка.
 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.
 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

5. Документите следва да бъдат представени в 12-дневен срок, считано от 03.07.2023 г. до 14.07.2023 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Упълномощено лице за приемане на документите е Х. Митрова. Телефон за контакти: 02/8187 107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.
 1. Кратко описание на длъжността:
 • Разяснява целите, дейностите и условията за изплащане на субсидията по мерките за развитие на селските райони и Национална програма по „Пчеларство“.
 • Приема заявки за плащания.
 • Проверява заявките и придружаващите ги документи за окомплектованост.
 • Въвежда административни данни за посещения на място (само за ПРСР).
 • Извършва проверки по жалби и сигнали, и изготвя отговори.
 • Архивира копия на всички документи, свързани със заявките за плащане.
 • Извършва административни проверки, в т.ч. и посещения на място след плащане за проследяване изпълнението на поетите договорени задължения.
 1. Размер на основната заплата за длъжността е от 780 до 2700 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
 2. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ГРАД

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/2948 от 07.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

В. Стоичкова

2.

Н. Калибрадова

3.

М. Георгиева

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. СОФИЯ

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед
№ 03-РД/2948 от 07.07.2023 г.
 на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 21.08.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Закон за държавния служител

2. Закон за администрацията

3. Закон за подпомагане на земеделските производители

4. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

5. Устройствен правилник на ДФЗ.

6. Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

7. Интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в сектора на пчеларството.

II. Системата за определяне на резултатите е следната:

 • Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и интервю.
 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 30 въпроса с един възможен верен отговор. Продължителността на провеждането на теста е 45 минути.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 22 верни отговора:
 • при постигнати 23 верни отговора – оценка 3.25
 • при постигнати 24 верни отговора – оценка 3.50
 • при постигнати 25 верни отговора – оценка 3.75
 • при постигнати 26 верни отговора – оценка 4,00
 • при постигнати 27 верни отговора – оценка 4.25
 • при постигнати 28 верни отговора – оценка 4.50
 • при постигнати 29 верни отговора – оценка 4.75
 • при постигнати 30 верни отговора – оценка 5.00
 • Полученият резултат се умножава с коефициент 3.
 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 3. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Класиране

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ ГРАД

 1. Н. Я. Калибрадова
 2. М. А. Георгиева

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)