Обратно за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие“

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие“,
дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“,

 Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: професионален бакалавър по ….;
 • професионален опит: не се изисква.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:

висше образование в областта на: социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, аграрни науки и ветеринарна медицина, технически науки, хуманитарни науки, сигурност и отбрана; педагогически науки;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) - ако има такива.

 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 14 -дневен срок, считано от 26.06.2024г. до 09.07.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа М. Стойкова. Телефон за контакти: 02/8187114.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Участва в изпълнението на дейностите и задачите на отдел „Прилагане на стратегии за водено от общностите местно развитие“ съобразно установените норми и стандарти за качество и срок;
 • Разяснява целите, дейностите и условията за подпомагане по мярката/подмярката;
 • Осъществява изпълнението на задачите и следва указанията, дадени от началник отдела;
 • Отговаря лично за достоверността на извършената проверка и удостоверява това с отразяване на резултатите от нея в ИСАК/ИСУН;
 • Подпомага изготвянето и прилагането на указанията  за оценката на процедурите/проектите;
 • Следи за еднаквостта на нанесените данни в ИСАК и в ИСУН за проектните предложения/процедурите, подадени чрез ИСУН, които са му разпределени за оценка;
 • Подпомага старшите и главните експерти при изготвянето на становища при поискване от началник отдела и директор на дирекция ДПМРСР в определените срокове;
 • Отговоря лично за достоверността на информацията, в т. ч. информационни справки и писмени материали, подготвени по нареждане на началник отдел и директор на дирекция ДПМРСР;
 • Носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения;

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 2600 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)