Обратно за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Контрол върху обществените поръчки“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, Държавен фонд „Земеделие

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“

в отдел „Контрол върху обществените поръчки“,
дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“,

 Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • професионален опит: 2 /две/ години и/или минимален ранг: IV младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: социални и стопански  науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки и ветеринарна медицина;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 12-дневен срок, считано от 01.07.2024 г. до 12.07.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа М. Динева. Телефон за контакти: 02/8187114.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Участва в изпълнението на дейностите и задачите на отдел „Контрол върху обществени поръчки“ съобразно установените норми и стандарти за качество и срок;
 • Осъществява изпълнението на задачите и следва указанията, дадени от началник отдела;
 • Обучава новоназначени експерти:
 • Извършва предварителна проверка и/или последващ контрол върху процедури за обществени поръчки;
 • Предварително съгласува критериите за възлагане и показателите за оценка за обществените поръчки, които бенефициентите ще провеждат;
 • Извършва проверка за законосъобразност на проведените обществени поръчки и съгласуване на цялата тръжна документация;
 • Осъществява последващ контрол върху обществени поръчки след подаване на заявка за междинно/окончателно плащане:
 • Изготвя становища при поискване от началник отдела и директор на дирекция ДПМРСР в определените срокове;
 • Отговаря лично за достоверността на информацията, в т.ч. информационни справки и писмени материали. подготвени по нареждане на началник отдел и директор на дирекция ДПМРСР;
 • Преглежда, обобщава и съгласува предложенията на експертите, относно измененията на правилника и съответните приложения и изготвя предложение за промяната им до началник отдела:

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 2900 лв., като при назначаване основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)