Обратно за една длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в „Стопанско обслужване“, дирекция „Административно-стопанско обслужване“, Държавен фонд „Земеделие“

Обява за конкурс за работа

ОБЯВЛЕНИЕ

Държавен фонд „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, тел. 8187-100,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед на
изпълнителния директор

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за една длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

в „Стопанско обслужване“, дирекция „Административно-стопанско обслужване“,

 Държавен фонд „Земеделие“

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
 • образование: висше, минимална образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по…;
 • професионален опит: не се изисква и/или минимален ранг: V младши.

 1. Допълнителните изисквания за длъжността са:
 • висше образование в областта на: технически науки, социални, стопански и правни науки;

 1. Начинът за провеждане на конкурса е:
 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

 1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
 • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) – при наличие на такива;
 • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител – при наличие на такива.

 1. Документите следва да бъдат представени в 11-дневен срок, считано от 24.06.2024 г. до 04.07.2024 г. включително, по един от следните начини:

- лично или чрез пълномощник, в сградата на в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;

- по електронен път на адрес dfz@dfz.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурс и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис

Упълномощено лице за приемане на документите е г-жа Д. Кичук. Телефон за контакти: 02/8187107.

 1. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ на адрес – гр. София,
  бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, както и на интернет страницата на Държавен фонд
  „Земеделие“ –
  https://www.dfz.bg.

 1. Кратко описание на длъжността:
 • Отговаря за осигуряването и поддръжката на необходимите технически средства и условия за изпълнение на всички функции на фонда;
 • Отговаря за целесъобразното и законосъобразното осигуряване на техническите средства, стопанисването им и необходимите условия за изпълнение на функциите и правомощията на фонда;
 • Контролира изпълнението на задълженията на външните контрагенти на фонда по подписани договори относно доставки и услуги, необходими за осигуряване на условия за работа на фонда;
 • Отговаря за необходимото обзавеждане на работните помещения с офис мебели, инвентарни предмети, техника, канцеларски пособия и др. на структурите по места, като организира тяхното получаване, съхранение, разпределение и поддръжка;
 • Подготвя отговори на жалби, писма, запитвания на външни институции и организации касаещи работата на отдел „СО”;
 • Отговаря за осигуряването на зали и кетърингово обслужване за служителите на ДФ „Земеделие” при провеждането на обучения и семинари;
 • Участва в комисии за инвентаризация на активите в ЦУ на ДФ „Земеделие”;

 1. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 933 до 2600 лв., като ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

 1. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


Допуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/3374 от 02.07.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

1.

И. Семков

2.

Р.  Карамфилова

3.

Д. Кирова

4.

С. Тодорова

5.

И. Иванов

6.

И. Радев

7.

Д. Добрева

8.

И. Христова

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.


Недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Съгласно решение на конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/3374 от 02.07.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, на основание чл. 10в, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, до участие в конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

Н. Стефанова

Представените копия на документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, посочени  в обявлението, а именно: наличието на висше образование с минимална образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по….


Информация за кандидатите

ИНФОРМАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със заповед № 03-РД/3374 от 02.07.2024  г.  на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, информира допуснатите до конкурс кандидати за следното:

 1. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 23.07.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на изпита.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

 • Закон за държавния служител;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“;
 • Закон за държавната собственост и правилника за неговото прилагане.
 1. Система за определяне на резултатите:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

 • Разработени са три варианта на тест със затворени въпроси. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 въпроса с един възможен верен отговор.
 • Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е оценка 3.00, която се получава при постигнати 10 верни отговора:
 • при 10 верни отговора – оценка 3.00;
 • при 11 верни отговора – оценка 3.20;
 • при 12 верни отговора – оценка 3.40;
 • при 13 верни отговора – оценка 3.60;
 • при 14 верни отговора – оценка 3.80;
 • при 15 верни отговора – оценка 4.00;
 • при 16 верни отговора – оценка 4.20;
 • при 17 верни отговора – оценка 4.40;
 • при 18 верни отговора – оценка 4.60;
 • при 19 верни отговора – оценка 4.80;
 • при 20 верни отговора – оценка 5.00.

Полученият резултат се умножава с коефициент 3.

 • Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, ще бъдат  допуснати до интервю. Интервюто се преценява по 5-степенна скала, където минималната оценка е 1.00, а максималната оценка е 5.00. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за  успешно издържал интервюто, е общ резултат 2. Полученият резултат се умножава с коефициент 5.
 • Окончателният резултат на всеки кандидат представлява сбор от резултатите, получени при провеждането теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)

Инструкции за подписване с класифициран електронен подпис (КЕП)