Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Целта на Националната програма по пчеларство е да обхване повече пчелари и да се засили ефектът от подкрепата в сектора 

Фокус: Какво предвижда Националната програма по пчеларство в периода 2014 – 2016 година?
Кирилка Янина: Мерките за подпомагане в следващият период се запазват както досега. Пчеларите ще могат да получават средства за популяризиране на меда и пчелните продукти, за лекарства срещу вароатозата, за извършване на физикохимичен анализ на меда в акредитирани лаборатории, за купуване на пчелни кошери, пчелни семейства и пчелни майки, както и за прилагане на научни проекти в областта на пчеларството. Това са мерките А, Б, В, Г и Д, които бяха прилагани и по време на предишните периоди. Отпада единствено финансирането на разходи за ветеринарен контрол и получаване на помощ от пчелари-проверители.
Новото за периода 2014-2016 г. е начинът на прием и класиране. По мерките за борба срещу вароатозата и извършване на физико-химичен анализ на пчелния мед (мерки Б и В) Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще сключва договори с всички пчелари, които отговарят на изискванията за финансиране, описани в Национална програма по пчеларство (НПП) и Наредба № 9/19.11.2013 г. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати. Друга новост е, че по най-атрактивната мярка – купуване на пчелни кошери, семейства и пчелни майки (мярка Г) – заявленията вече ще се класират според критерии за оценка. Те също са описани в наредбата.
Фокус: Какъв е бюджетът за програмата по пчеларство?
Кирилка Янина: За следващите три години той е общо 13 304 650 лв. Средствата за 2014 г. са 4 436 149 лв., за 2015 - 4 436 975 лв., а за 2016 г. - 4 431 526 лв. Половината от тях идват от Европейския съюз и Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), а другата половина - от националния бюджет.
Фокус: Кога стартира приемът на документи за 2014 година и до кога ще продължи?
Кирилка Янина: Наредбата за новата програма беше обнародвана в Държавен вестник на 29 ноември. ДФЗ прави всичко възможно кандидатстването да започне в началото на януари 2014 г. Най-малко 15 календарни дни преди старта му, ДФЗ ще качи всички необходими документи на сайта си. Самият прием ще продължи 10 работни дни. Заявленията по мерки Б, В и Г ще се приемат в 28-те областни дирекции на ДФЗ – по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на юридическите лица.
Фокус: За какво може да кандидатстват пчеларите?
Кирилка Янина: Точните имена на мерките за подпомагане са: Мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, Мярка Б „Борба срещу вароатозата”, Мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед”, Мярка Г „Мерки да подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността” и Мярка Д „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти”.
Фокус: Кой може да кандидатства по програмата и има ли условия и критерии при кандидатстването?
Кирилка Янина: По мярка А допустим кандидат е организация, регистрирана по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, избрана с пълно единодушие от браншовите пчеларски организации, посочени в НПП. По мерки Б, В и Г могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства в пчелини под ветеринарно-медицински контрол. По мярка Д могат да кандидатстват научни институти, които извършват изследвания по определени в НПП теми. Мярката е отворена и за университети и висши училища, в които се преподава пчеларство и за научни пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност.
Критериите за допустимост остават същите, но има и някои нови изисквания. Целта е програмата да обхване повече пчелари и да се засили ефектът от подкрепата за сектора.
По мярка Б е опреден различен процент на помощ в зависимост от броя пчелни семейства към датата на кандидатстване - 50% от разходите за пчелари с над 100 семейства и 70% за пчелари с до 100 семейства. Въведено е и изискване да се използва един препарат за есенно и един препарат за пролетно третиране на пчелните семейства, а препаратите, използвани за двете третирания трябва да съдържат различно активно вещество.
По мярка В от определените за изследване показатели за физикохимичен анализ на пчелния мед пчеларят трябва да изследва най-малко четири: хидроксиметилфорфурол, диастазна активност, редуциращи захари и захароза и полен. През финансовата 2014 г. няма да има ограничения за броя на изследваните проби пчелен мед.
По мярка Г за купуване на нови кошери (дейност 1) и поддържане или увеличаване на броя пчелни семейства (дейност 2) е въведен минимален брой пчелни семейства, които трябва да притежава пчеларят към датата на кандидатстване – 20. По дейност 1 е въведена и горна граница на отглежданите пчелни семейства към момента на кандидатстването – до 150, включително. Пчеларите с над 150 пчелни семейства могат да получат средства за нови кошери по Програмата за развитие на селските райони. За тези дейности не могат да кандидатстват лица, получили финансиране по НПП за 150 и повече пчелни кошери или пчелни семейства за предишните тригодишни периоди.
Въведено е и изискване към броя пчелни кошери и пчелни семейства, които кандидатът може да купи – до размера на наличния брой пчелни семейства, но не повече от 50. В новата програма са въведени и изисквания за материала за изработка и размера на кошерите. Много важен критерий за финансиране, на които пчеларите трябва да обърнат внимание при новия прием е, че новозакупените кошери по дейност 1 на мярка Г трябва да бъдат заселени с пчелни семейства към датата на подаване на заявлението за плащане.
При кандидатстване за финансиране по дейност 3 на мярка Г– за покупка на пчелни майки, пчеларите трябва да имат предвид няколко важни правила. Ако имат до 50 пчелни семейства, включително към датата на кандидатстването, могат да получат средства за пчелни майки, които като брой са 1.5 пъти броя на пчелните семейства. Ако имат от 51 до 150 пчелни семейства, могат да купят пчелни майки, колкото наличните пчелни семейства. Ако притежават над 150 пчелни семейства при кандидатстването получават средства за пчелните майки, които като брой са 1/2 от броя на семействата.
Фокус: Субсидирането по програмата директно ли ще се извършва?
Кирилка Янина: ДФЗ плаща на бенефициентите след като изпълнят дейностите, предвидени в договора и след като подадат заявление за плащане. Финансовата помощ възстановява определен процент от извършените и доказани разходи, като процентът е различен за различните мерки.
Фокус: Какъв е размерът е финансирането?
Кирилка Янина: Мерки А и Д покриват 100% от одобрените разходи, а мярка Б - 50 или 70%, в зависимост от броя на пчелните семейства при подаването на заявлението. При мярка В финансирането е 80% от одобрените разходи, а при мярка Г – 60% при купуване на нови кошери и 70% при поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства, както и при покупка на пчелни майки.
Фокус: Очаквате ли нарастване на броя на пчеларите кандидати по тази програма?
Кирилка Янина: Интересът на пчеларите е традиционно висок. Сега, с промените заложени в програмата, очакваме броят на кандидатите да се увеличи.
Фокус: Какъв е бил бюджетът за миналата година по програмата и до колко е бил усвоен?
Кирилка Янина: През 2013 г. бюджетът беше 6 502 550 лв. Тогава българските пчелари получиха близо 5.9 млн. лв. или 90% от бюджета. Това е най-голямото усвояване като сума и процент за двата периода на програмата (2008-2010 г. и от 2011-2013 г.).
 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4