Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Общо 1 451 проекта на млади фермери и фамилни стопанства преминават на следващ оценителен етап

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1 867 проектни предложения по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.). На следващ етап за техническа и финансова оценка преминават общо 1 451 проекта. От тях 163 проекта са по подмярка 6.1, която е в помощ на млади земеделски производители, а останалите 1 288 проекта са по подмярка 6.3, насочена в подкрепа на фамилните малки стопанства.

   По процедурата за подбор № BG06RDNP001-6.011 чрез ИСУН 2020 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ бяха подадени 238 проекта. Приемът се проведе от 25 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. От тях до първи етап на оценяване по критериите за административното съответствие и допустимост достигнаха 218 проекта. След разглеждането им, до следващия (втори) етап за техническа и финансова оценка, преминават 163 проекта, а неодобрение получават 51 проекта. Информацията за всички тях е публикувана на интернет страницата на ДФЗ – РА в Списък с допуснатите кандидати по подмярка 6.1 и Списък с недопуснатите проекти по подмярка 6.1. Припомняме, че общият бюджет за приема по подмярка 6.1 е 12 500 млн. евро, а субсидията за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

  В рамките на четвъртия прием, който се състоя по процедура № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020, бяха подадени 1 629 проекта. Документи за кандидатстване се приемаха през ИСУН 2020 в периода от 30 ноември 2021 г. до 2 март 2022 г. До първи етап за оценка за административно съответствие и допустимост преминаха 1 496 проекта. До втория етап за техническа и финансова оценка са допуснати 1 288 проекта, а недопуснатите са 184. На сайта на ДФЗ – РА са публикувани Списък с допуснатите кандидати по подмярка 6.3 и Списък с недопуснатите проекти по подмярка 6.3. Припомняме, че за последния прием по подмярка 6.3 беше одобрен бюджет от 20 млн. евро. Максималната финансова помощ, която може да получи един бенефициер, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро.

   Кандидатите, чиито проекти по двете подмерки 6.1 и 6.3 отпадат на този етап, ще получат уведомителни писма от ДФЗ – РА през ИСУН 2020. Те могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на агенцията в едноседмичен срок от получаване на уведомителните писма за недопускане до техническа и финансова оценка. Припомняме още, че възраженията също се подават през ИСУН 2020.

   След приключване на процедурата по обжалване, допустимите проектни предложения ще преминат на последващ етап. Техническата и финансова оценка се извършва само за тези, които са преминали успешно оценката на административно съответствие и допустимост. След приключване на етап техническа и финансова оценка кандидатите, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за подписване на административни договори.

 

    20 октомври 2022 г.                   ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.