Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Борис Михайлов подписа нови 17 договора за 7,5 млн. лева по ПРСР 2014-2020 г.

 Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“–Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Борис Михайлов подписа нови 17 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за тях е близо 7,5 млн. лв. (7 451 343 лв.).

   Най-мащабният договорен проект, с одобрена субсидия от над 1,5 млн. лв., е по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. С финансовата подкрепа от ЕС бенефициерът изгражда в област Бургас ново месодобивно и месопреработвателно предприятие, към което ще има и цех за замразяване на плодове.

    Най-много, 12 на брой, са подписаните договори по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по ПРСР 2014-2020 г. Чрез изпълнението им животновъдните дружества ще подобрят биосигурността в стопанствата си със субсидия от над 5 млн. лв. (5 178 314 лв.).

    Изпълнителният директор на Разплащателната агенция подписа и 4 договора по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от ПРСР 2014-2020 г. Общата стойност на безвъзмездната помощ за тях е близо 700 100 лв. Първият проект е за изграждане на дом за възстановяване и грижи на възрастни хора в област Перник. Одобрената субсидия за него е над 218 000 лв. Вторият договор е с европейско финансиране от над 280 000 лв. Бенефициерът по него строи автокомплекс в община Елин Пелин, Софийска област. Третият договор, с одобрена субсидия от над 120 000 лв., е за създаване на мобилен център за иновативни здравни услуги в област Велико Търново“. Чрез четвъртата инвестиция, с финансиране от над 70 000 лв., ще бъде разширена и модернизирана електронно-съобщителна оптична мрежа в селските райони.

    Припомняме, че по подмярка 6.4.1 основно се финансират неземеделски дейности, чрез които се насърчава и запазва заетостта в малките населени места. По подмярката се подкрепя и развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“.

 

                 5 октомври 2021 г.                                 ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.