Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Борис Михайлов подписа нови 31 договора за 9,5 млн. лева по ПРСР 2014-2020 г.

 

   Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) Борис Михайлов подписа нови 31 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за тях е в размер на близо 9,5 млн. лв. (9 481 007 лв.).

   Най-много, 18 на брой, са договорените проекти на Местните инициативни групи (МИГ), които изпълняват своите стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Одобрената субсидия за тях е над 1,6 млн. лева (1 654 000 лв.).  С най-голяма финансова помощ, в размер на 239 554 лв., е проектът по подмярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ на МИГ Ардино–Джебел. В гр. Ардино ще бъде изграден и оборудван нов Туристически информационен център.

   Другите два по-големи проекта са по публичната подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово ще извърши рехабилитация на площада в с. Попинци, община Панагюрище. Оборената субсидия за модернизацията му е 143 357 лв. Със средства от ЕС, в размер на 142 479 лв., ще бъде подобрена енергийната ефективност на общинските сгради в Община Стралджа. Инвестицията се реализира по проект на МИГ Стралджа.

 Повечето от проектите на МИГ-овете са на частни бенефициери по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. С финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г. фермерите ще оборудват стопанствата си с нова селскостопанска техника. Посредством механизацията те ще повишат конкурентоспособността в животновъдните си стопанства, в овощните си градини и лавандулови ниви.

   Други 5 подписани договора са по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по ПРСР 2014-2020 г. Чрез изпълнението им пет животновъдни дружества ще подобрят биосигурността в стопанствата си със субсидия от над 1,8 млн. лв. (1 825 711 лв.).

   Борис Михайлов подписа и 4 договора по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с обща стойност на безвъзмездната помощ от над 3,6 млн. лв. (3 663 894 лв.). Най-мащабният проект сред тях е с одобрена субсидия в размер над 1,8 млн. лв. (1 861 374 лв.) Със средствата ще бъде изградено ново, модерно „Предприятие за първичнa прерaботкa нa медицински и aромaтни култури и ягодоплодни видове" в област Видин.

   Договорени са два проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. с обща стойност на субсидията от  над 1,6 млн. лева (1 659 771 лв.). По първия, за закупуване на нова техника и строителство на склад за временно съхранение на продукция, безвъзмездната помощ от ЕС е в размер  над 1 млн. лв. (1 026 972 лв.). Вторият проект е за ново технологично оборудва на овцеферма. При коректно изпълнение на инвестицията, бенефициерът ще получи близо 633 хил. лв. (632 799 лв.).

  Изпълнителният директор на Разплащателната агенция положи подписа си и под един договор по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Одобрената субсидия от 195 091 лв. ще подпомогне бенефициера за създаване на предприятие за производство на растителни билкови екстракти – мацерати. (Мацерирането е процес, при който се извършва запарване на пресни или сушени билки в растително масло, с което се цели извличането на мастноразтворимите компоненти от растението.)

   Борис Михайлов подписа и един договор по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. По проекта ще бъде построен и оборудван цех за производство на пелети. Одобрената безвъзмездна помощ за него е 483 439 лв.

 

 

  

8 септември 2021 г.                          ДФ „Земеделие“ - РА

 

 

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3