Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Борис Михайлов подписа 48 договора за инвестиции от 44,5 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.

   Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов подписа нови 48 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) със стойност на инвестицията от близо 44,5 млн. лв. (44 457 896 лв.) и безвъзмездна финансова помощ от над 22 млн. лв. (22 095 300 лв.).

   Най-много са договорените проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Новите бенефициенти, които развиват и модернизират производствата си в сектора на лесовъдството и горските райони са 32. Те ще направят инвестиции за над 28 млн. лв. (28 062 910 лв.), като при коректно изпълнение на договорите си ще получат безвъзмездна финансова помощ от близо 14 млн. лв. (13 789 356 лв.). Основна част от проектите са за изграждане и разширяване на предприятията за производство на пелети, както и за тези, които обработват дървен материал.

    По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са подписани 7 проекта. Бенефициентите влагат в модернизация и създаване на нови предприятия за преработка на плодове, зеленчуци, мляко и етерично-маслени култури близо 14 млн. лв. (13 789 356 лв.), с одобрена субсидия от над 6 млн. лв. (6 387 625 лв.). Най-мащабният проект е за изграждане на ново предприятие за първична преработка на медицински и ароматни култури и ягодоплодни видове" в област Видин. Инвестицията надхвърля 3,7 млн. лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер над 1, 8 млн. лв.

   Борис Михайлов подписа още 6 договора на Местните инициативни групи. Те са с инвестиционна стойност от 766 652 лв., а одобрената субсидия е 491 777 лв.

   Договорен е един проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. По него бенефициентът закупува нова техника и изгражда склад за временно съхранение на земеделска продукция за над 2 млн. лв., като финансовата помощ е от над 1 млн. лв.

   По подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ е договорен един проект. По него кандидатът влага в повишаване на биосигурността в стопанството си близо 560 000, а одобрената субсидия е близо 280 000 лв.

   Изпълнителният директор на Разплащателната агенция положи подписа си и под един договор по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. По него бенефициентът е заявил, че влага близо 559 000 лв. в производство на иновативни течни торове за растителна защита. Инвестицията е с договорена безвъзмездна финансова помощ от 280 000 лв.  

 

 

 

              17 август 2021 г.                      ДФ „Земеделие“ - РА

 

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.