Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Борис Михайлов връчи първите договори за преработка в горския сектор по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020

   Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов подписа първите договори по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Тя е част от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

     „Разплащателната агенция вече работи на пълни обороти, прозрачно, прецизно и честно. Очаквам обаче и Вашето отношение към нас да е основано на коректност и почтеност, за да си бъдем взаимно полезни“, каза Михайлов.

   „Връчвам нови 15 договора по три подмерки от ПРСР 2014-2020 г. с обща стойност на инвестициите от 17 млн. лв. и субсидия от над 8,5 млн. лв. Сред тях са и първите три проекта по горската подмярка 8.6, които чакаха да бъдат подписани цели три години. Безвъзмездната финансова помощ за тях е на стойност от близо 864 000 лв.“, каза Михайлов. Той припомни, че приемът по процедурата е проведен от 27 април до 31 юли 2018 г.

   Изпълнителният директор на Разплащателната агенция връчи още 12 договора по ПРСР 2014-2020 г. Шест от тях, с финансова помощ от 5,7 млн. лв., са по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Още шест проекта, със субсидия от над 2,115 млн. лв., бяха подписани по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

   „Наясно съм, че фонд „Земеделие“ е в дълг към всички бенефициенти, които дълго време очакват да получат „зелена светлина“ за реализация на своите инвестиции“, заяви Михайлов. Той подчерта, че институцията е отворена за всички, които имат желание да развиват не само своя бизнес, но и селското стопанство в България, да създават продукция с добавена стойност и нови работни места.

На церемонията по подписване на договорите по ПРСР 2014-2020 г. присъства и ресорният заместник - изпълнителен директор на ДФЗ Боряна Алексова.

          15 юли 2021 г.                                  ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.