Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2

  От утре, 19 август 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2". Приемът е до 21 септември 2020 г. Заявленията ще се приемат в общинските служби по земеделие.

  По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

  Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство".

  Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

  Финансовата помощ по подмярка COVID 1 се изплаща под формата на еднократна сума в размер на:

  За плодове:

  до 1,5 ха – 750 лв.;

  над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.;

  над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.;

  над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.;

  над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.;

  над 30 ха – 13 500 лв.;

  За зеленчуци оранжерийно производство:

  до 0,5 ха – 2700 лв.;

  над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.;

  над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.;

  над 2 ха – 13 500 лв.;

  За зеленчуци, отглеждани на открито:

  до 1,5 ха – 950 лв.;

  над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.;

  над 5 ха до 10 ха – 6000 лв.;

  над 10 ха до 15 ха – 8000 лв.;

  над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.;

  над 20 ха – 13 500 лв.;

  За маслодайна роза:

  до 1 ха – 900 лв.;

  над 1 ха до 5 ха – 4000 лв.;

  над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.;

  над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.;

  над 20 ха – 13 500 лв.;

  За винени лозя:

  до 1 ха – 300 лв.;

  над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.;

  над 5 ха до 10 ха – 2500 лв.;

  над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.;

  над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.;

  над 50 ха – 13 500 лв.;

  За декоративни растения:

  до 1 ха – 2000 лв.;

  над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.;

  над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.;

  над 10 ха – 13 500 лв.;

  За овце и кози:

  от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;

  от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;

  от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;

  от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;

  от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;

  от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;

  над 999 бр. – 13 500 лв.;

  За говеда:

  от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;

  от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;

  от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;

  от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;

  над 249 бр. – 13 500 лв.;

  За биволи:

  от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;

  от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;

  от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;

  над 200 бр. – 13 500 лв.;

  За пчелни семейства:

  до 49 бр. – 250 лв.;

  от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.;

  от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.;

  от 150 бр. до 299 бр. – 1300 лв.;

  от 300 бр. до 499 бр. – 1700 лв.;

  над 499 бр. – 3000 лв.

  Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

  Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици).

  Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

  Финансовата помощ по подмярка COVID 2 се предоставя за лице, заето в стопанство и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на:

  • 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;

  • 245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине;

  • 430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

  Условията за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по подмерките са разписани в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  След приема на заявления за подпомагане ДФ „Земеделие” извършва административни проверки на представените документи от кандидатите и след това одобрената финансова помощ се изплаща.

  Съгласно изготвения от ДФЗ индикативен график за плащанията до края на годината, еднократната финансова помощ по подмярка COVID 1 ще се изплаща в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г. Плащанията по подмярка COVID 2 ще са в периода 10 ноември – 20 ноември 2020 г.

 

              18 август 2020 г.              ДФ "Земеделие" - РА

 
December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
15 декември 2021 г.
Приключва прием на заявления за авансово плащане по сключени договори по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.