Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Започва прием по de minimis за стопаните с частично пропаднали площи oт градушката през 2021 г. в Пловдивско

     От 18 май се отваря прием на заявления по помощта de minimis за земеделските стопани, претърпели щети по земеделските култури под 100% от неблагоприятното климатично условие - градушка на 28.08.2021 г. в област Пловдив. Бюджетът по помощта е 2,8 млн. лв. Приемът ще продължи до 3 юни в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическо лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Средствата ще бъдат изплатени до 17 юни 2022 г.

     Целта на помощта е земеделските стопани да възстановят производствения потенциал на засегнатите площи, за да не бъде компрометирана по-нататъшната им дейност. Помощта ще се изплаща при следните ставки по видове култури на хектар:

      • главесто зеле - 1 990 лв.

      • дини - 1 941,30 лв.

      • карфиол - 2 080 лв.

      • ориз - 1 164,60 лв.

      • патладжан - 1 616,30 лв.

      • пипер на открито - 7 753 лв.

     • слънчоглед – 516 лв.

     • тиквички - 1 301,90 лв.

     • домати на открито - 3 712 лв.

     • малини - 1 245 лв.

     • пъпеши - 1 991,30 лв.

      • марули - 1 840 лв.

      • праз - 2 180 лв.

     • салата - 1 840 лв.

      • ягоди - 1 670 лв.

      • салатно цвекло - 1 840 лв.

      • сливи - 1 845 лв.

      • десертни лозя - 2 114 лв.

      • дюли - 2 035 лв.

      • круши - 2 035 лв.

      • зелен фасул - 1 270,60 лв.

      • ябълки - 3 285 лв.

       На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за щети под 100% пропаднали площи.

      По информация от Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив размерът на пропадналите площи под 100%, вследствие на падналата в края на август градушка в региона, възлизат на 1722,80 ха.

      Земеделските стопани, които кандидатстват по помощта, са длъжни да декларират размера на определеното от застрахователната компания обезщетение за застрахователното събитие градушка през 2021 г. При представяне на застраховка, бенефициерите прилагат документ от застрахователна компания за определено обезщетение. Помощта по схемата се редуцира с размера на обезщетението по застрахователната полица, до размера на площите, за които се кандидатства. Когато поради бездействие от страна на бенефициера не е заведена щета или не е определено обезщетение от застрахователната компания, бенефициерът не се обезщетява по помощта.

     Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три последователни бюджетни години.

     Указанията за прилагане на помощта са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

 

                18 май 2022 г.                                            ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.