Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

23 бенефициенти получават близо 16,6 млн. лв. по ПРСР 2014-2020 г.

     Държавен фонд „Земеделие“ нареди нови плащания за близо 16,6 млн. лв. (16 560 042 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагане получиха 23 бенефициента, като разпределението по мерки е както следва:

     - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 506 636 лв. по 3 проекта;

    - по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 2 077 654 лв. по 2 проекта;

    - по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 16 385 лв. по един проект;

   - по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 165 350 лв. по един проект;

   - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 8 810 960 лв. по 9 проекта;

    - по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"“ са наредени 3 787 286 лв. по 3 проекта;

   - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 82 360 лв. по 2 проекта;

   - по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 113 409 лв. по три проекта. 

 

                 30 август 2021 г.                                ДФ „Земеделие“ - РА

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3