Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Новини


Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 258 проекта по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

small

         179 проекта преминават на следващ етап

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 258 проектни предложения по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.


Публикуванa на 08.04.2022г.

Прочети цялата новина

Агробизнесът и общините с подкрепа от 23 млн. лева по ПРСР 2014-2020

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди плащания за 23 млн. лв. (22 990 024 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Финансовата помощ, която се предоставя на страната ни от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), подпомага 60 бенефициери за подобряване на тяхната модернизация и конкурентоспособност.


Публикуванa на 08.04.2022г.

Прочети цялата новина

До 8 април е приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството

small

До 8 април се приемат проекти по инвестиционната схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г. Земеделските стопани, включително организации и групи производители, могат да подадат заявления за подпомагане в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.


Публикуванa на 06.04.2022г.

Прочети цялата новина

523 бенефициери заявиха инвестиции по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

small

Приключи третият прием на проекти за настоящия програмен период по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Подадени са 523 проекта със заявена стойност на субсидията от близо 654 млн. лв. (653 656 994 лв.).


Публикуванa на 05.04.2022г.

Прочети цялата новина

ДФ „Земеделие“ проведе втора виртуална приемна

small

     Втора виртуална приемна проведе днес Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). В нея взеха участие двама ръководители на дирекции – Павлина Ангелова, директор дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане“ и Надежда Петрова, директор дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане“.


Публикуванa на 04.04.2022г.

Прочети цялата новина


 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

278 091 972 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.