Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

523 бенефициери заявиха инвестиции по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

    Приключи третият прием на проекти за настоящия програмен период по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Подадени са 523 проекта със заявена стойност на субсидията от близо 654 млн. лв. (653 656 994 лв.). Инвестиционните предложения на бенефициерите бяха подадени по процедура BG06RDNP001-4.015, която премина чрез електронната система ИСУН 2020.

   Припомняме, че срокът за подаване на проектните предложения по подмярка 4.2 беше удължен от 25 февруари до 31 март 2022 г., а бюджетът беше увеличен с над 39 млн. лв. – до 426 млн. лв. (426 280 028 лв.). Допълнителните средства, разпределени по подмярката, ще осигурят възможност за модернизация на повече предприятия от преработвателния сектор, който е изправен пред редица предизвикателства следствие на пандемията от КОВИД 19.

   Изпълнението на заложените инвестиции по подмярка 4.2 ще допринесе за подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци. Реализираните проекти от своя страна ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители и предприятията от хранително – вкусовата промишленост, както и за по-доброто им интегриране в агрохранителната верига. Подмярката има за цел да стимулира развитието на секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етерично-маслени култури“, при които се очаква засилване на връзката между производител и преработвател в посока устойчиво развитие и подобряване на пазарните позиции.

    Съгласно условията за кандидатстване по процедурата не е предвидено извършване на предварителна оценка. Предстои назначаването на оценителна комисия, която ще определи административно съответствие и допустимост на подадените проекти.

    В най-кратки срокове от ДФ „Земеделие“ ще извършат посещение на място на проектните предложения, които включват инвестиции за строително-монтажни работи.


                   5 април 2022 г.                                      ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4