Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Животновъдите въвеждат данните за реализирана продукция по схемите за обвързано подпомагане вече и в СЕУ

   Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) предоставя нова възможност на кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2022 г., чрез която могат да докажат произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечни продукти, както и реализираните на пазара животни) през Системата за електронни услуги (СЕУ). Това гласи Заповед  на изпълнителния директор на Фонда.

   Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може от офиса или от вкъщи да въведе и изпрати към ИСАК електронна информация от счетоводните документи, с които да докаже произведената и реализирана от него продукция. Това става чрез попълване на електронния опис в СЕУ. Системата е разработенa с цел улесняване на земеделските стопани и минимизиране на грешките при попълването на досега достъпния електронен опис.

   Въведената информация постъпва и се зарежда в ИСАК към шестте схеми за обвързани с производство животни (ДПЖСК, ЕЖСК мляко, ЕЖСК месо, СМлК, СМКЮ и Биволи), за които стопанинът кандидатства. След това кандидатът е необходимо да посети лично областна дирекция на Фонда. Там той заверява с подпис въведените данни и приложените от него документи, с които отчита реализация на продукцията. На място стопанинът подписва и декларацията по чл. 27в, ал. 4  на Наредба 3 от 17.02.2015 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

   С цел да бъдат обработени всички електронно подадени декларации през СЕУ от експерти в областните дирекции на Фонда (ОД на ДФЗ – РА), кандидатите ще имат възможност за електронно подаване на документи за реализация към ИСАК  до 30 октомври 2022 г. включително.

   Към 20 октомври 2022 г. са се явили само 60% от всички кандидати, които трябва да докажат реализация за получаване на подпомагане за Кампания 2022.

   Припомняме, че периодът за отчитане на реализирана и произведена продукция е до 31 октомври 2022 г. Документите за Кампания 2022 следва да са издадени в периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. Те са описани в чл. 27а и чл. 27б от НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г.

   Земеделски стопани, които все още нямат индивидуален профил, могат да получат достъп до СЕУ след регистрация в системата чрез подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на https://seu.dfz.bg/ и потвърждение за идентификация на кандидата чрез ОД на ДФЗ.

   За улеснение на фермерите в СЕУ е  публикувано и ръководство за попълването на документите в системата. То може да бъде намерено в секция „Ръководство за потребителя“.

   При нужда от допълнителна информация за работа със СЕУ потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“ от меню „Обратна връзка и помощ“.

 

21 октомври 2022 г.                        ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.