Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

ДФЗ с мерки за подобряване на дейността - публичност и прозрачност в работата

     Ръководството на ДФ „Земеделие” изготви План с мерки за подобряване дейността на фонда, наваксване с обработката на забавени проекти по ПРСР 2014-2020 г., както и подобряване на публичността и прозрачността в работата. Той е одобрен и от министъра на земеделието храните и горите проф. Христо Бозуков.

     В Плана има набелязани дейности и поставени срокове по прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), като предстои допълване в публичните и частни мерки. Той включва и дейности в Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и направленията - „Селскостопански пазарни механизми", „Инвестиционни схеми за подпомагане", Технически инспекторат", „Краткосрочни схеми за подпомагане", „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“.

   ДФЗ изготвя в момента и ще публикува на сайта – dfz.bg и на eufunds.bg „Ръководство на бенефициента”. То е предназначено за всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

    В понеделник, 28 юни 2021 г., ДФ „Земеделие” ще открие нови четири „горещи“ телефонни линии – две, от които ще отговарят за дирекция „Договориране“ и две за дирекция „Оторизация“ към ПРСР. Кандидат/бенефициентите ще могат да получат разяснения относно проектите си по телефона, а всеки петък за тях ще бъде „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ в ДФ „Земеделие“.

     Планът с мерки за подобряване дейността на фонда е публикуван на сайта на ДФ „Земеделие”.

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

278 091 972 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.