Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Преведени са 1,4 млн. лева за развитието на рибарската инфраструктура, туризъм и наука

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 1,4 млн. лв. (1 339 164 лв.) на седем бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От тях пет проекта се изпълняват по публичните мерки на програмата, а останалите са на частни кандидати, чиито инвестиции са включени в стратегиите на две от Местните инициативни рибарски групи (МИРГ).

   Най-много средства, в размер на 556 080 лв., са преведени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“. Безвъзмездната помощ се отпуска за внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment - CISE). Системата се използва за наблюдение на морската територия на ЕС.

   Община Самоков изпълнява два публични проекта по ПМДР 2014-2020. По първия са оторизирани 141 083 лв. по мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията на МИРГ „Самоков“. По проекта се реализира третия етап от благоустрояването на парк „Ридо” и включва изграждане на асфалтов път, велоалея и фитнес за хора в неравностойно положение.

   По мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията на МИРГ „Самоков“ на общината е преведено авансово плащане в размер на 79 800 лв. Проектът включва обновяване на съществуваща градина в с. Говедарци, община Самоков. Със средствата ще бъдат  възстановени басейна, водната каскада, алеите и осветлението в парка.

  Община Бургас получава авансово плащане от 135 654 лв. за изпълнението на проект по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“. Проектът е насочен към подобряване на знанията по Програмата за мониторинг по Дескриптор 10. Системата проследява морската околна среда и количествата отпадъци в Бургаския залив.

    ДФЗ – РА преведе 77 933 лв. на община Бяла по мярка 01 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от Стратегията на МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен. Безвъзмездната финансова помощ се влага в изпълнение на първата фаза от оборудване на пристанището с понтони.

    По проект, разработен от екип учени от Института по океанология "Проф. Фритьов Нансен" към БАН и сдружение „Сини хоризонти“, са оторизирани 247 147 лв. Безвъзмездната помощ, отпусната по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, е за вече създадения цифров (3D) модел на релефа на Варненски залив. Моделът се използва за научна база при вземането на управленски решения, заложени в Морската стратегия на България.

    Разплащателната агенция нареди 101 467 лв. на частен бенефициер с проект по мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ от Стратегията на МИРГ „Несебър – Месемврия".                                

 

                3 ноември 2022 г.                          ДФ „Земеделие” – РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.