Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 90
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

ДФЗ одобри над 1000 заявления за сеитбообращение 

    До момента одобрените заявления за подпомагане по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на земите и водите“ от мярка 214 са 1040 броя.
Мярка 214 „Агроекологични плащания” предоставя финансова помощ за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда.
    Общо подадените заявления за подпомагане са 1193, като останалите 153 броя са обект на допълнителни проверки преди одобрение. Към настоящия момент на адресите за кореспонденция, посочени в заявленията за подпомагане, се изпращат уведомителни писма до всички кандидати по мярката.
Фонд „Земеделие” напомня на кандидатите по направлението, че заедно със заявлението за подпомагане през втората година (2014-та година - за одобрените за първи път през 2013) трябва да бъде представен и анализ на почвени проби за декларираните парцели. На базата на този анализ следва да е разработен план за балансирано торене, който да е заверен от дипломиран агроном. С цел облекчаване на земеделските стопани, не е задължително почвените проби да се извършват от акредитирани лаборатории, като заверката от агроном се приема за достатъчна. Резултатите от почвените проби и планът за балансирано торене трябва да бъдат представени във вид на таблици, които да съдържат някои задължителни данни. 
 
В съдържанието на първата таблица (агрохимичен анализ на почвите, върху които е разположено сеитбообращението) се включват следните данни:
1.      Бенефициент;
2.      Землище или ЕКАТТЕ;
3.      УРН;
4.      Площ на сеитбообращението;
5.      Брой на полетата;
6.      № на сеитбооборотното поле;
7.      № на почвената проба;
8.      № на физически блок или парцел;
9.      Съдържание на достъпни форми на азот, фосфор, калий;
10. Запасеност на почвата с азот, фосфор, калий.
Съдържанието на втората таблица (план за балансирано торене) трябва да съдържа данни за:
1.      Бенефициент;
2.      Землище или ЕКАТТЕ;
3.      УРН;
4.      Площ на сеитбообращението;
5.      Година и култура за всяко поле;
6.      Код на културата;
7.      Запасеност на почвата с азот, фосфор и калий;
8.      Норми на торене с азот, фосфор, калий.
Нормите на торене се изчисляват на база баланса на елементите при отглеждането на съответните култури.
 
 
1 октомври  2013 г.                              Държавен фонд „Земеделие”-
                                                                 Разплащателна  агенция
 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31