Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите и бенефициерите по ПРСР 2014 – 2020

 • 1. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФ „Земеделие“?
 • 2. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
 • 3. Полезно ли е за Вас „Ръководство на бенефициента“, което е публикувано на сайта на ДФ „Земеделие“ и eufunds.bg?
 • 4. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и достъп до информация?
 • 5. Лесно ли намирате информация за ПРСР 2014 – 2020 – мерки, кандидатстване, плащания?
 • 6. Налагало ли Ви се е да звъните на горещите мобилни телефони за бенефициери по ПРСР?
 • 7. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре от експерт какво да правите?
 • 8. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
 • 9. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
 • 10. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
 • 11. Забелязвате ли промяна в прозрачността и бързината на работата на ДФЗ във връзка с предприетите мерките по ПРСР 2014 -2020 през последните 6 месеца?
 • 12. Считате ли, че след обявяването на предстоящ прием разполагате с достатъчно време да подготвите документите си:
 • Профил на анкетирания:
 • 13. Възрастова група
 • 14. Образование
 • 15. По кои мерки от ПРСР сте кандидатствали:
 • Резултати от анкетата:
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.