Обратно ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ КРАВИ И/ИЛИ ЮНИЦИ, И/ИЛИ БИВОЛИ, ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ КРАВИ И/ИЛИ ЮНИЦИ, И/ИЛИ БИВОЛИ, ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Обхват, условия и размер на подпомагане

2.1.  Направление за подпомагане:   

 • крави и/или юници;
 • биволи;
 • овце-майки;
 • кози-майки;

2.2. Размер на помощта:

2.2.1. Бюджет на помощта:  24 000 000 лв.

2.2.2. Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.).

2.2.3. Помощта е част от производствените разходи по отглеждане на животните.

2.2.4. Размер на помощта за едно животно:

 • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
 •  до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;
 •  до 45 лв. за млечни крави в планински райони;
 •  до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
 •  до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;
 •  до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;
 •  до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
 •  до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
 • до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

3. Ползватели

3.1. Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат крави и/или юници и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки, при следните условия:

3.1.1.   На подпомагане подлежат земеделски стопани, с валидно подадено заявление по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за кампания 2021, отглеждащи едри и/или дребни преживни животни и с установени за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане и/или по ПНДЖ 3 за кампания 2021;

3.1.2.   Земеделските стопани по т. 3.1.1. се подпомагат за установения брой животни след извършените административни и/или проверки на място, вкл. и след проверката за реализация на продукция по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по ПНДЖ3 за Кампания 2021.

3.1.3. Животните по т. 3.1.2. от настоящите указания да са заявени за подпомагане в Кампания за директни плащания за 2021 г., в зависимост от вида, категорията и минималния брой животни по съответна схема за подпомагане, както следва:

 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК);
 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – мляко);
 • Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни) (СМлК – пл);
 • Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
 • Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК – месо);
 • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 – 49 животни) (ДПЖ – пл);
 • Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК);
 • Схема за обвързано подпомагане за биволи (биволи);
 • Схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3);

3.1.4. Наследниците на починали земеделски стопани по т. 3.1.1. имат право на помощта, при следните условия:

а) починалият земеделски стопанин да фигурира в списъка за допустимост по т. 3.5. от указанията.

б) наследниците упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.

в) упълномощеният наследник по 3.1.4. „а“ е необходимо да е регистриран по Наредба 3/1999 и да  продължава дейността по отглеждане на животни.

3.2. Едноличните търговци и юридическите лица е необходимо да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

3.3. По мярката се подпомагат земеделски стопани, които:

- имат актуална регистрация по Наредба № 3/1999 като земеделски стопанин;

- да нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие (ДФЗ). В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, същите се прихващат от помощта;

- да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност;

- да не са в производство по ликвидация.

7. Срокове на помощта

7.1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФЗ – от 17 февруари до 11 март 2022 г.

7.2. Срок за изплащане на помощта: до 30 март 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 17.02.2022 г.

Краен срок: 11.03.2022 г.

Документи за кандидатстване: