Обратно ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ (ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, ПИПЕР), ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА РЕКОЛТА 2022 Г.

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ (ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, ПИПЕР), ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА РЕКОЛТА 2022 Г.

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Обхват, условия и размер на подпомагане

2.1.  Направление за подпомагане:   

  • зеленчуци - оранжерийно производство (домати, краставици и пипер)

2.2. Размер на помощта:

2.2.1. Бюджет на помощта:  3 500 000 лв.

2.2.2. Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.).

2.2.3. Помощта е част от производствените разходи по технологична карта за реколта 2022 г., по отглеждане на зеленчуци (домати, краставици и пипер) в отопляеми и неотопляеми оранжерии.

2.2.4. Размер на помощта:

Земеделските стопани, отглеждащи зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици, пипер) се подпомагат при размер на помощта (ставка): 5 400 лв./ха.

 

 

7. Срокове на помощта

7.1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФЗ – от 28 март до 11 април 2022 г.

7.2. Срок за изплащане на помощта: до 29 април 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 28.03.2022 г.

Краен срок: 11.04.2022 г.

Документи за кандидатстване: