Обратно ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Обхват, условия и размер на подпомагане

2.1.  Направление за подпомагане:   

  • тютюн.

2.2. Размер на помощта:

2.2.1. Бюджет на помощта: 3 000 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени в рамките на бюджет 2022 г.

2.2.2. Общият размер на предоставените на един получател помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.).

2.2.3. Помощта е част от производствените разходи за отглеждане на тютюн.

2.2.4. Размер на помощта за площ: 120 лв./дка (1 200 лв./хектар).

3. Ползватели

3.1. Помощта се предоставя на регистрираните тютюнопроизводители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, които отглеждат тютюн.

3.2. Едноличните търговци и юридическите лица е необходимо да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

3.3. По мярката се подпомагат тютюнопроизводители, които:

- са включени в изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Регистър на тютюнопроизводителите за 2021 г. и имат вписване на реализирани количества от произведения през 2020 г. тютюн.

- нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие (ДФЗ). В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, същите се прихващат от помощта;

- не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност;

- не са в производство по ликвидация.

 

 

7. Срокове на помощта

7.1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФЗ – от 20 декември 2021 г. до 31 януари 2022 г.

7.2. Срок за изплащане на помощта: до 28 февруари 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, само при наличие на депозирано заявление, в периода посочен в т.7.1., при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 20.12.2021 г.

Краен срок: 31.01.2022 г.

Документи за изпълнение: