Обратно УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР „ЖИВОТНОВЪДСТВО“, В Т.Ч. ПЧЕЛЕН МЕД И В СЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“ - ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР „ЖИВОТНОВЪДСТВО“, В Т.Ч. ПЧЕЛЕН МЕД И В СЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“ - ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Обхват, условия и размер на подпомагане

2.1.  Направления за подпомагане:   

 • едри преживни животни;
 • дребни преживни животни;
 • коне под селекционен контрол;
 • пчелни семейства;
 • плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши);
 • оранжерийни култури (домати, краставици и пипер);
 • винени лозя  (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“);
 • маслодайна роза;
 • тютюн.

2.2. Общ бюджет на помощта 47 500 000 лв.

Бюджет на помощта по сектори:

 • Бюджет за сектор „Животновъдство“ в т.ч. пчелен мед: 23 750 000 лв.
 • Бюджет за сектор „Растениевъдство“:  23 750 000 лв.

2.2.1. Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2021 г. – 2023 г.).

2.2.2. Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.

2.2.3. Размер на помощта за едно животно и един хектар: Окончателният размер на ставките се определя след приема на заявления за подпомагане от МЗХ и се утвърждават с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

За сектор “Растениевъдство

Размер на помощта за един хектар за плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и тютюн:

 • до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини; 
 • до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за сливи и десертно грозде;
 • до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан; 
 • до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за пипер полски;
 • до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за картофи, лук, чесън; 
 • до 367,50 лв./ха до 10 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 10 ха за моркови, зеле, дини и пъпеши;
 • до 2756,25 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 2205 лв./ха над 5 ха за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни;
 • до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за винено грозде; 
 • до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за маслодайна роза;
 • до 367,50 лв./ха до 5 ха, вкл. и до 245 лв./ха над 5 ха за тютюн. 

За сектор „Животновъдство“:

Размер на помощта за едно животно:

 • до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави под селекционен контрол;
 • до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за млечни крави;
 • до 36 лв. за млечни крави в планински райони;
 • до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за месодайни крави и/или юници;
 • до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за месодайни крави под селекционен контрол;
 • до 36 лв. до 50-то животно, вкл., до 30 лв. от 51-то до 200-то животно, вкл. и до 24 лв. над 201-то животно, вкл., за биволи;
 • до 10 лв. до 300-то животно, вкл., и до 7 лв. над 301-то животно, вкл., за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
 • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
 • до 10 лв. до 300-то животно, вкл., и до 7 лв. над 301-то животно, вкл., за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

Размер на помощта за един кон под селекционен контрол:

 • до 30 лв. до 50-то животно, вкл., и до 24 лв. над 51-то животно, вкл.;

Размер на помощта за едно пчелно семейство:

 • до 7 лв. до 150-то пчелно семейство, вкл. и до 5 лв. над 151-то пчелно семейство, вкл.

В случай на остатъчен бюджет се определя коефициент, с който се завишават ставките и се преизчислява помощта на всеки заявител. При формиране на недостиг на финансов ресурс, се налага коефициент на редукция на ставките, с който се преизчислява помощта на всеки заявител.

 

 

7. Срокове на помощта 

7.1. Срок за подаване на заявленията подпомагане в Общински служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ от 20.11.2023 г. до 01.12.2023 г.

7.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 4.4. от настоящите указания: до 06.12.2023 г.

7.3. Срок за изплащане на помощта: до 20.12.2023 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.