Обратно УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316 ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316 ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

2. Обхват, условия и размер на подпомагане

2.1.  Направление за подпомагане:   

  • тютюн.

2.2. Размер на помощта:

2.2.1. Бюджет на помощта: до 360 000 лв.

2.2.2. Общият размер на предоставените на един получател помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2020 г. – 2022 г.).

2.2.3. Помощта покрива част от производствените разходи за отглеждане на тютюн.

2.2.4. Размер на помощта за площ: 120 лв./дка (1 200 лв./хектар).

 

 

 

7. Срокове на помощта

7.1. Срок за подаване на заявленията в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФЗ – от 01 август до 15 август 2022 г.

7.2. Срок за изплащане на помощта: до 31 август 2022 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, само при наличие на депозирано заявление, в периода посочен в т.7.1., при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 01.08.2022 г.

Краен срок: 15.08.2022 г.

Документи за кандидатстване: