Обратно УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОРИТЕ - КАРТОФИ, ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (ОРЕХИ, БАДЕМИ И ЛЕШНИЦИ) И КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ

УКАЗАНИЯ ПОМОЩ DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОРИТЕ - КАРТОФИ, ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (ОРЕХИ, БАДЕМИ И ЛЕШНИЦИ) И КУЛТИВИРАНИ ГЪБИ

Описание на Схема / Мярка / Интервенция:

Обхват, условия и размер на подпомагане

Направления за подпомагане: 

  • картофи;
  • черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници);
  • култивирани гъби.

Общ бюджет на помощта до 13 000 000 лв., разпределен по направления, както следва:

  • за картофи – до 7 000 000 лв.;
  • за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – до 5 000 000 лв.;
  • за култивирани гъби – до 1 000 000 лв.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.). Максималният размер на помощта de minimis за едно и също предприятие (в т.ч. при наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне (когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.)  за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.).

Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи за 2024 г.

Размер на помощта за един хектар/кв.м.-за гъби: Окончателният размер на ставките се определя след приема на заявления за подпомагане от МЗХ и се утвърждават с решение на УС на ДФ „Земеделие“.

 

7. Срокове на помощта 

7.1. Срок за подаване на заявленията подпомагане в ОД на ДФ “Земеделие“ от 12.07.2024 г. до 26.07.2024 г.

7.2. Срок за отстраняване на открити непълноти или несъответствия по т. 4.4. от настоящите указания: до 31.07.2024 г.

7.3. Срок за изплащане на помощта: до 20.08.2024 г.

Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 12.07.2024 г.

Краен срок: 26.07.2024 г.